Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308663
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Bibliotekarza do Centrum Kultury w Troszynie- Filia w Kleczkowie środa , 30/09/2015
 
  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Bibliotekarza do Centrum Kultury w Troszynie- Filia w Kleczkowie
Centrum Kultury w Troszynie ogłasza konkurs na stanowisko Bibliotekarza na cały etat- w Filii Bibliotecznej w Kleczkowie.
1.Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje bibliotekarskie uprawniające do pracy na stanowisku Bibliotekarza,
b. Znajomość i obsługa komputera w zakresie programu w Microsoft Office, Open Office.
2.Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem: Ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b. Komunikatywność i sumienność,
c. Umiejętność dobrej pracy,
d. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego-podstawowa,
e. prawo jazdy kat. B.
3.Cechy osobowe kandydata:
a. Kreatywność oraz inicjacja własna,
b. Umiejętności organizacyjne i samodzielnego rozwiązywania problemu,
c. Umiejętność pracy w zespole,
d. Dyspozycyjność, wynikająca z potrzeby częstych zmian godzin pracy- m.in. praca w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele.
4. Zakres głównych zadań:
a. Prowadzenie Filii Bibliotecznej w Kleczkowie,
b. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki, nauki i czytelnictwa,
c. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
d. Obsługa użytkowników,przede wszystkim udostępniania zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek.
e. Sporządzanie sprawozdań bibliotecznych,
f. Utrzymanie ładu i czystości w bibliotece.
5. Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Życiorys (CV) z adresem do korespondencji i numerem telefonu,
c. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e. Oświadczenie kandydata o nie karalności,
f. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza,
g. Dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i CV ) winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpień 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2002 r. nr 101 poz, 929 z późn. zm) i podpisem.
6.Termin i miejsce składania dokumentów o przystąpienie do konkursu:
a. Dokumenty aplikacyjne należny składać do 15 października 2015 do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie osobiście, pokój nr 7 lub listem poleconym z dopiskiem : Konkurs na stanowisko bibliotekarza- Filia w Kleczkowie na adres Centrum Kultury w Troszynie ul. Szkolna 6 07-405 Troszyn
b. W przypadku wysłania aplikacji droga pocztową, decyduje data wpływu do Centrum Kultury w Troszynie. Aplikacje, które wpłyną niekompletnie lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Informacje dodatkowe:
a. Kontakt telefoniczny: 29 7671157,
b. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Centrum Kultury w Troszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Kultury. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Bibliotekarza do Centrum Kultury w Troszynie- Filia w Kleczkowie
Dyrektor Centrum Kultury w Troszynie
Stanisława Lutrzykowska
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna