Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308761
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze środa , 13/01/2016
 
  

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i rolnictwa
Wójt Gminy Troszyn ogłasza nabór na stanowisko:

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i rolnictwa w  Urzędzie Gminy  w Troszynie,
 ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.
Wymiar etatu: 1

I. Wymagania niezbędne:  
• spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)
• wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne,
• niekaralność,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy w zakresie przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw dot. obrony narodowej i obrony cywilnej, przepisów dot. wojska i spraw obronnych, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustaw dot. rolnictwa, ochrony roślin, prawa wodnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kpa i instrukcji kancelaryjnej,

dodatkowe:
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania  pism urzędowych,
• doświadczenie w  zakresie pracy w administracji na podobnym stanowisku,
• umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność,
• umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji, interpretacji przepisów prawa, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zdolność szybkiego uczenia się,
• znajomość regionu i zagrożeń w nim występujących,
• umiejętność współpracy w zespole (niekonfliktowość), umiejętność skutecznego komunikowania się,
• odporność na stres,
• dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość,
• wysoka kultura osobista,
• prawo jazdy kat.B, możliwość wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych.
• obsługa komputera w zakresie podstawowych pakietów biurowych /edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp., oraz innych urządzeń biurowych,

II. Główny zakres zadań:
W zakresie zadań prowadzonych w dziedzinie obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
• opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych.
• opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
• realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
• opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu gminy na czas wojny oraz zarządzenia wójta gminy wprowadzającego ww. regulamin w życie.
• opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych.
• prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
• opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej.
• planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
• opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.
• opracowywanie i uzgadnianie planów działania.
• organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
• przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
• tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
• przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.
• zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
• integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
• zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią.
• współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
• kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.
• koordynowanie i organizowanie prac gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
• gromadzenie informacji (tworzenie baz danych) o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
• udział w organizacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania ludności.
• współudział w organizacji systemu łączności na potrzeby sytuacji kryzysowych.
• działalność koordynacyjno - operacyjne w sytuacjach noszących znamiona kryzysu oraz opracowywanie kompleksowej informacji.
• stała współpraca z instytucjami realizującymi stały i doraźny monitoring.
• planowanie i gromadzenie niezbędnego do prowadzenia działań sprzętu i materiałów technicznych.
• prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie gospodarki sprzętem.
• prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
W zakresie prowadzenia spraw wojskowych:
• czynności związane  z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie  w tych sprawach z organami wojskowymi,
• udział w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzaniu,
• orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu ich za posiadających   na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
• udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
W zakresie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
• tworzenie  i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
• regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych.
• sprzedaż  i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, budynków i lokali.
• oddawanie nieruchomości w najem, dzierżawę, użytkowanie i użyczenie, w trwały zarząd.
• przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości.
• ustalanie wysokości opłat adiacenckich.
• przeprowadzanie scaleń.
• wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału  nieruchomości.
• wpisów do ksiąg wieczystych.
• przestrzeganie prawidłowo prowadzonej gospodarki gruntami w aspekcie prawnym i ekonomicznym.
W zakresie prowadzenia spraw z zakresu rolnictwa:
• organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych administracji państwowej i samorządowej w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
• przygotowanie projektów uchwał i aktów prawnych Wójta oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady z zakresu rolnictwa.
• kształtowanie polityki w zakresie ochrony roślin.
• współdziałanie z agencjami i instytucjami działającymi w sferze i na rzecz rolnictwa.
• nadzór nad funkcjonowaniem poradnictwa fachowego w rolnictwie.
• udział w przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym, zwalczaniu ich skutków w rolnictwie oraz pomoc poszkodowanym rolnikom.
• przyjmowania i przekazywania zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub o zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą. 
• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi.
• Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys - curriculum vitae,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
• ewentualnie posiadane referencje.

Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:
• 25 stycznia 2016 r. pod adres: Urząd Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i rolnictwa”

Inne informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671053


Wójt Gminy Troszyn

Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna