Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309773
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE czwartek , 03/03/2016
 
   WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 03.03.2016 r. UG. 6220.01.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Troszyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r, poz.1235 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 24.02.2016 r. wpłynął wniosek Firmy Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kopaliny ze złóż kruszywa naturalnego ,,Repki” i ,, Repki I” położonych na terenie gminy Troszyn w województwie mazowieckim. Złoże kruszywa naturalnego położone jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 707/2, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 612, 611/5, 610/4, 603/1, 602/2, 602/1, 601/4, 601/3, 600/4, 600/3, 599/4, 599/3, 598/4, 598/3, 597/4, 597/3, 596/4, 596/3, 595/4, 595/3, 594, 593/2, 592, 591/1, 591/2, 590, 589, 588, 587,586, 585, 584, 583, 582, 581/2, 581/1 i 580 – obręb Repki W niniejszym postępowaniu Inwestor do wniosku dołączył raport, w związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Troszyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 07.03.2016 r. do 28.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13, w godzinach 800- 1600. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Troszyn przed wydaniem decyzji . Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13 a także w miejscowości Rostki gm. Troszyn oraz w miejscu realizacji inwestycji. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1.Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38 D, 02- 232 Warszawa za pośrednictwem Pełnomocnika - Pana Mariusza Listkiewicza. 2.Sołtys wsi Repki 3. A/a
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna