Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308675
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
  ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE środa , 30/03/2016
 
  GBN.6820.4.2016 Ostrołęka, 24 marca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276)
Starosta Ostrołęcki zawiadamia,
że w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji uznającej, że działka nr 31 o pow. 0,28 ha położona w miejscowości Mieczki Abramy gm. Troszyn stanowi mienie gromadzkie (gminne). W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa). Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2, pokój 10, od godz. 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 wew. 120.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Troszyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni w Urzędzie Gminy w Troszynie
2. Sołtys wsi Mieczki Abramy gm. Troszyn celem zapoznania mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 14 dni
3. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - tablica ogłoszeń
4. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego
5. a/a
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna