Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309717
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze środa , 12/12/2007
 
  

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Wójt Gminy Troszyn poszukuje kandydata na stanowisko: Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy                 w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.  Wymiar etatu: 1

 

Wymagania niezbędne:

·          podstawowa znajomość prawa w zakresie ustroju państwa oraz problematyki związanej z postępowaniem administracyjnym,

·          znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

·          znajomość przepisów prawa o zgromadzeniach, stowarzyszeniach, zbiórkach publicznych i imprezach masowych,             o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej,

·          umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania  pism urzędowych,

·          znajomość programu SELWIN - systemu przeznaczonego do obsługi procedur administracyjnych związanych                        z ewidencją ludności oraz obsługi komputera i innych urządzeń w zakresie programów biurowych.

Wymagania dodatkowe:

·         doświadczenie w pracy w administracji przynajmniej 2 lata,

·         umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność,

·         umiejętność skutecznego komunikowania się,

·         odporność na stres,

·         dyspozycyjność,

·         wysoka kultura osobista,

·         dobrze widziana znajomość języka obcego.

Główny zakres zadań:

·          realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

·          prowadzenie wskazanych prac na rzecz wyborów przewidzianych prawem wyborczym,

·          sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie gminy,

·          współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.

Wykształcenie:                                                                           

·         wyższe – preferowane administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         życiorys - curriculum vitae i list motywacyjny,

·         kopie świadectw pracy,

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

·         posiadane referencje,

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:

·          27-12-2007 r. pod adresem: Urząd Gminy w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy”

Inne informacje:

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671053

 

 

 

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna