Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309809
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Konkurs Ofert na dożywianie uczniów Szkół Podstawowych w: Kleczkowie i Łątczynie środa , 12/12/2007
 
  

Konkurs ofert

 

Ośrodek pomocy Społecznej w Troszynie

ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

 

ogłasza:

Konkurs Ofert na dożywianie uczniów Szkół Podstawowych w: Kleczkowie i Łątczynie dla około 100 dzieci w roku 2008 w okresie 02.01.2008r. – 31.12.2008r.

 

Wysokość dotacji z budżetu państwa i budżetu gminy na realizację powyższego zadania wynosi 80.000,00 zł

 

Warunki realizacji zadania:

obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych, a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce. Posiłek ma być jednodaniowy (zupa) a przynajmniej dwa razy w tygodniu winien zawierać wkładkę mięsną. Przeciętny posiłek winien zawierać 500cal. Zamawiający zastrzega, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy i każdorazowo będzie informować o ilości posiłków, które wykonawca winien jest dostarczyć do poszczególnych placówek. Posiłki winne być dostarczone przez wykonawcę wyłącznie w dni, w które odbywa się nauka w szkołach.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

·      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

·      informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

·      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania:

·      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

·      informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł                na realizację tego zadania;

·      informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie;

·      inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

Zgodnie z art. 30 ustawy o pomocy społecznej warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:

·      zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1;

·      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

·      przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres  tej działalności.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2007r. w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena 1 posiłku. Z osobą, która złoży najkorzystniejszą kompletną ofertę zostanie zawarta umowa na dostawę posiłków na okres 1 stycznia 2008r. – 31 grudnia 2008r. zamawiający może rozwiązać umowę wcześniej w przypadku, gdy nie będzie posiadał wystarczających środków na uiszczenie należności na zamawiane posiłki, powiadamiając o tym wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie

Barbara Andrzejczyk

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna