Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309794
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE wtorek , 05/07/2016
 
   WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 05.07.2016 r. UG.6220.05.2016 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Troszyn informuje, że postępowanie dotyczące wniosku z dnia 02.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 02.06.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2554 W Troszyn - Zabiele na odcinku od km 0+520,00 do km 3+266,50 i od km 3+315,35 do km 5+513,50” zlokalizowanego w obrębie miejscowości Troszyn i Grucele gm. Troszyn oraz w obrębie miejscowości Zabiele gm. Rzekuń zostało zakończone. Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 §1 KPA w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów materiałów tj:  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowieniem Wójta Gminy Troszyn Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, pok. 14 w godz. 800- 1600 , nr. tel. (29) 76 73 172. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1. Sołtys wsi Troszyn gm. Troszyn 2. Sołtys wsi Grucele gm. Troszyn 3. Sołtys wsi Zabiele gm. Rzekuń
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna