Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 310028
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wtorek , 12/07/2016
 
   OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2031/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zawiadamiam że na wniosek z dnia 24.05.2016 r. Wójta Gminy Troszyn została wydana decyzja Nr 4/2016 z dnia 07.07.2016 r. Starosty Ostrołęckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej Nr 251126W w km od 0+000,00 do 0+110,00 w obrębie ewidencyjnym Milewo Wielkie gm. Troszyn. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt budowlany. Planowana inwestycja obejmuje działki: - w istniejącym pasie drogowym nr ew. 15, 16, 87 w obrębie ewidencyjnym Milewo Wielkie gm. Troszyn; - w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia na rzecz Gminy Troszyn (pogrubioną czcionką – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach numery działek po podziale) nr ew. 14 (14/1, 14/2), 13 (13/1, 13/2), 42 (42/1, 42/2) w obrębie ewidencyjnym Milewo Wielkie gm. Troszyn. Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy Szpitalnej 2, pokój 33/34 w godz. pracy urzędu 8 º°-16 º°. Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce ul. Szpitalna 2, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn, i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna