Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309814
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2559 W Zamość - Gostery - granica województwa – ( Głębocz)..." wtorek , 19/07/2016
 
  WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 19.07.2016 r. UG.6220.06.2016 OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 49 Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Troszyn zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 19.07.2016 r postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2559 W Zamość - Gostery - granica województwa – ( Głębocz) od km 0 + 636,00 do km 2 + 420,00” zlokalizowanego w obrębie miejscowości Zamość i Troszyn gm. Troszyn realizowanego przez Powiat Ostrołęcki. Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach od 8:00 – 16:00. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1. Sołtys wsi Troszyn gm. Troszyn 2. Sołtys wsi Zamość gm. Troszyn
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna