Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308740
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Decyzja dot. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Janochy gm. Troszyn poniedziałek, 24/10/2016
 
   Ostrołęka, dnia 07 września 2016 r. GBN.6820.7.2016 D E C Y Z J A Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Troszyn S t a r o s t a O s t r o ł ę c k i uznaje, że nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 271 o pow. 0,19 ha położona w obrębie Janochy gm. Troszyn stanowi mienie gromadzkie (gminne) wsi Janochy. U z a s a d n i e n i e Na wniosek Wójta Gminy Troszyn z dnia 24-05-2016 r. Starosta Ostrołęcki wszczął postępowanie w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 271 o pow. 0,19 ha położonej w obrębie Janochy gm. Troszyn. Zawiadomieniem z dnia 31-05-2016 r. Starosta Ostrołęcki poinformował wnioskodawcę oraz mieszkańców wsi Janochy gm. Troszyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokumentów Starosta Ostrołęcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zważył co następuje. Działka nr 271 o pow. 0,19 ha położona w miejscowości Janochy gm. Troszyn posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta ustala, stosownie do przepisu art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 271 o pow. 0,19 ha położona we wsi Janochy gm. Troszyn stanowi mienie gromadzkie, co potwierdzają zapisy w ewidencji gruntów i budynków z 1968 r., 1975 r., 1989 r. oraz w protokóle ustalenia stanu władania wsi Janochy z dnia 22-23.04.1966 r. Przynależność działki nr 271 do mienia gromadzkiego potwierdza również oświadczenie przedstawiciela gminy złożone na rozprawie administracyjnej w dniu 13-07-2016 r. że działka ta, przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, miała charakter użyteczności publicznej jako miejsce spotkań mieszkańców wsi, rekreacji, miejsce zabaw dla dzieci. W 1961 r. mieszkańcy w czynie społecznym wybudowali na działce budynek świetlicy, z którego korzystają do chwili obecnej. Działka nr 271 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej. Nie zostały przedstawione dokumenty potwierdzające istnienie wspólnoty gruntowej we wsi Janochy gm. Troszyn. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze współużytkowaniem publicznym działki nr 271. Jest to użytkowanie wspólne gruntów przez osoby zamieszkujące na określonym terytorium. Takie grunty nie mogą być potraktowane jako stanowiące współwłasność mieszkańców wsi i nie mogą być zaliczone do wspólnot gruntowych. Grunty wydzielone na cele użyteczności publicznej posiadają charakter mienia gminnego (gromadzkiego). W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej ustawy działka ta nie została zaliczona do wspólnot gruntowych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania działki nr 271 położonej w miejscowości Janochy gm. Troszyn za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 r. użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji decyzji. Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Janochy oraz poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Troszyn oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i Powiatu Ostrołęckiego oraz lokalnej prasie. Po tym terminie uważa się ją za doręczoną wszystkim zainteresowanym. Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Otrzymują: 1/ Wójt Gminy Troszyn – 2 egz. (w tym 1 egz. – do wywieszenia przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń, a następnie odesłanie do tut. urzędu); 2/ Sołtys wsi Janochy gm. Troszyn – 2 egz. (w celu podania do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości, a następnie odesłanie do tut. urzędu); 3/ a/a Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie Art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16-11-2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna