Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309750
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO piątek , 30/12/2016
 
  STAROSTA OSTROŁĘCKI 07-410 Ostrołęka Plac gen. Józefa Bema 5 OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Na podstawie art. 11a ust.1, art.11f ust.3 i art.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pożn. zm.). Zawiadamiam o wydaniu dnia 22 grudnia 2016 r. decyzji Starosty Ostrołęckiego Nr 10/2016 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej" (ulicy Gajowej) w obrębie ewidencyjnym Troszyn. Od niniejszej decyzji służy odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie czternastu dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy Szpitalnej 2, pokój 37 w godz. 8:00-16:00(urzędowania). Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn. w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl. i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2. Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2016 Ostrołęka, 27.12. 2016 r. /Podpisał/: Z up. STAROSTY mgr inż. Kazimierz Biedrzycki Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa, i Gospodarki Nieruchomościami
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna