Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308717
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TROSZYNIE poniedziałek, 26/06/2017
 
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TROSZYNIE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY - umowa zlecenie na czas określony do 29.12.2017r. Miejsce pracy: praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie (40 godzin tygodniowo) Wymagania niezbędne : wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia , nauki o rodzinie lub praca socjalna lub, wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umiejętności obsługi urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe : - prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód osobowy, - preferowane predyspozycje osobowościowe : komunikatywność, odpowiedzialność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, życzliwość, asertywność Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej ,w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla dzieci i rodzin, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej, niż co pół roku, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu ,opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny Wymagane dokumenty: - życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy, - dokumenty potwierdzające staż i kwalifikacje zawodowe, - oświadczenie, od kiedy można nastąpić zatrudnienie , - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na w/w stanowisku, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY” w terminie do dnia 14.07.2017r .do godz.1300 w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Juliusza Słowackiego 13. Aplikacje niekompletne ,które wpłyną do Ośrodka nie będą rozpatrywane . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029)767-10-03 Kierownik OPS w Troszynie Agnieszka Kożubowska
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna