Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308664
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn wtorek , 14/11/2017
 
  Troszyn, 14 listopada 2017 r. Nr sprawy : UG.6722.01.2017.ZP-Z O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Troszynie Uchwały Nr XXII/178/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn, w granicach określonych w załączniku graficznym do powyższej uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedmiotem opracowania planu jest określenie przeznaczenia terenów objętych planem (wskazanych w załączniku do uchwały). Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, pokój nr 14 i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące projektu dokumentu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Troszyn. Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Podpisał: Wójt Gminy Troszyn /-/mgr inż. Edwin Mierzejewski Wywieszono na tablicy ogłoszeń od …......................... do …............................ 2017 r.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna