Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309951
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego piątek , 25/05/2018
 
  Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Ostrołęka, dn. 10 maja 2018r., Nr sprawy: GBN.6853.3.2018 Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że Starosta Ostrołęcki w dniu 10-05-2018 r. wydał decyzje:
1) znak: GBN.6853.3.2018 ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dąbek gm. Troszyn, oznaczoną jako działka nr 348 w celu przeprowadzenia na tej nieruchomości inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej;
2) znak: GBN.6853.3-1.2018 zezwalającą PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nr 348, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podpisał: Z up. Starosty mgr inż. Kazimierz Biedrzycki Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna