Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309756
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego poniedziałek, 29/10/2018
 
   Ostrołęka, 23 października 2018 r. Nr sprawy: GBN.6820.87.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Wójta Gminy Troszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomość oznaczonej jako działka nr 108 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości MIECZKI ZIEMAKI gm. Troszyn.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w.w. nieruchomości winny zgłosić się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty z których wynika, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony na każdym etapie postępowania administracyjnego mogą zapoznawać się z materiałem dowodowym, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa „Nila" 15, pok. 103b, w godzinach pracy Urzędu (tj. od 8.00 do 16.00).
Podpisał: Z up. Starosty mgr inż. Kazimierz Biedrzycki Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna