Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309741
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o nabórze na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej wtorek , 13/11/2018
 
  Stanowisko pracy w Referacie Planowania i Finansów ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Troszyn ogłasza nabór na stanowisko:
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy w Troszynie, ul.Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn Wymiar etatu: 1

I. Wymagania niezbędne:
• spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póź. zm.), • wykształcenie wyższe, • niekaralność, • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, • nieposzlakowana opinia, • znajomość programu Księgowość budżetowa InterBase-Windows - systemu przeznaczonego do obsługi procedur związanych z księgowością budżetową oraz obsługi komputera i innych urządzeń w zakresie programów biurowych m.in. MS Office.
dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie pracy w księgowości, • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania pism urzędowych (znajomość kodeksu i procedur postępowania administracyjnego), • umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność, • umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji, interpretacji przepisów prawa, zdolność szybkiego uczenia się, • umiejętność współpracy w zespole (niekonfliktowość), umiejętność skutecznego komunikowania się, • odporność na stres, • dyspozycyjność, • wysoka kultura osobista,
II. Główny zakres zadań:
• realizowanie ustalonej polityki budżetowej gminy • prowadzenie księgowości budżetowej, organu finansowego i urządzeń ewidencyjno-księgowych • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych • przeprowadzanie kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Gminy w Troszynie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Troszyn • opracowywanie danych do sprawozdawczości • prowadzenie korespondencji referatu.
III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, • życiorys - curriculum vitae, • kserokopie świadectw pracy, • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, • oryginał kwestionariusza osobowego, • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, • ewentualnie posiadane referencje.
Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:
• 23 listopada 2018 r. pod adresem: Urząd Gminy w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej” Inne informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29 7671053

Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna