Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309965
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku wtorek , 14/05/2019
 
  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Troszyn Nr UG.0050.18.2019 z dn. 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku
1. Nr decyzji: GGN-O-III-7710-6/1/3/01
Nr działki: 344/2
Powierzchnia: 3982 m2
Położenie: Kleczkowo
Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana
Przeznaczenie w planie: M,U-1 oznaczającym istniejącą zabudowę zagrodową i mieszkaniową oraz zabudowę związaną z usługami komercyjnymi lub działalnością gospodarczą nie wymagającymi obowiązkowego sporządzenia raportu o ich oddziaływaniu na środowisko oraz w części UP oznaczającym zabudowę związaną z realizacją usług publicznych tzn. usług na rzecz społeczności lokalnej świadczonych przez państwowe lub komunalne jednostki budżetowe lub zakłady świadczące takie usługi na zlecenie administracji publicznej;
Cena w zł: 60 750,00 zł
Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony
2. Nr księgi wieczystej: KW OS1O/00014433/6
Nr działki: 348
Powierzchnia: 6900 m2
Położenie: Kleczkowo
Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana
Przeznaczenie w planie: AG-3 teren zabudowy związany z aktywnością gospodarczą na działkach już przeznaczonych na tą funkcję w dotychczasowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i częściowo na ten cel już wykorzystywanych, położonych poza granicami zwartej zabudowy wsi; częściowo rolna;
Cena w zł: 85 000,00 zł
Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony
3. Nr księgi wieczystej: KW OS1O/00088406/7
Nr działki: 347/2
Powierzchnia: 5139 m2
Położenie: Kleczkowo
Opis nieruchomości: Działka zabudowana
Przeznaczenie w planie: Teren istniejącej zabudowy; AG-3 teren zabudowy związany z aktywnością gospodarczą na działkach już przeznaczonych na tą funkcję w dotychczasowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i częściowo na ten cel już wykorzystywanych, położonych poza granicami zwartej zabudowy wsi;
Cena w zł: 115 000,00 zł
Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony
Uwaga: Cena podana w wykazie nie zawiera podatku VAT w wysokości 23%
Podstawa wywieszenia wykazu: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości składają wniosek, którego termin złożenia nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na podstawie art. ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna