Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308752
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Troszynie prowadzonego przez Gminę Troszyn środa , 29/05/2019
 
  ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.25.2019
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Troszynie prowadzonego przez Gminę Troszyn.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506) art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:
§ 1 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora: 1. Samorządowego Przedszkola w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 4C, 07-405 Troszyn.
§2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§3 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Troszynie i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Troszyn.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski
Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 24 maja 2019r.
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Troszynie
Wójt Gminy Troszyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Troszynie.
I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Troszyn, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn . II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Samorządowe Przedszkole w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 4C, 07-405 Troszyn. III. Wymagania wobec kandydatów: A) Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; 2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) uzyskała: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne; 8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zra.); w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
B) Do konkursu może przystąpić również osoba, która:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz spełnia wymagania określone w cz. III ust. A, pkt 2-11 ogłoszenia; jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) spełniający wymogi określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
C) Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; spełnia wymagania określone w cz. III ust. A, pkt 2, 5, 6, 8,10 i 11 ogłoszenia.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Przedszkola w Troszynie. 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 3) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w cz. IV, pkt 2, tj.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; 5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca; 7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.); 11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz, 430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela; 13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz, 1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 17) Ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
V. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 4C, 07-405 Troszyn. " lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.
VI. Termin złożenia ofert upływa 12 czerwca 2019 r. o godzinie 1000. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Troszynie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Troszyn. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski
Troszyn, dnia 29-05-2019r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/467WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Troszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn, Urząd Gminy w Troszynie przy ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: leszek.kleczkowski@troszyn.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nic posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu postępowania w danej sprawie. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją konkursu na dyrektora samorządowego Przedszkola w Troszynie celem: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Troszyn - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 5. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych oraz dołączenie dokumentów jest nie obowiązkowe, jednak jest warunkiem dopuszczenia kandydata do wyżej określonego konkursu. 7.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Zapoznałem(am) się z treścią powyższej klauzuli
Data i czytelny podpis
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna