Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 401188
strona główna: 106519
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Troszyn: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn Ważny od: 16/10/2012 do: 31/10/2012
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.troszyn.asi.pl
  ________________________________________
  Troszyn: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn .
  Numer ogłoszenia: 401754 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Troszyn , ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, woj. mazowieckie, tel. 29 7673168, faks 29 7671053.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.troszyn.asi.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn ..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie I: Dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Troszynie. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę: -pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie( język angielski) -sprzętu multimedialnego ( laptop, tablica interaktywna, rzutnik) Zadanie II : Dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kleczkowie. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę: -pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, - pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie( język angielski) -sprzętu multimedialnego ( tablica interaktywna, rzutnik) Zadanie III: Dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łączynie. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę: -pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - sprzętu multimedialnego ( tablica interaktywna, rzutnik) 3.4.Szczegółowy opis poszczególnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącym integralną częścią siwz..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 38.65.21.00-1, 30.21.31.00-6.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 4)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.3) SIWZ, 5)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 9.5. Ocena spełniania powyżej przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : a)Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku : - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego dostaw. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.troszyn.asi.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 07-405 Troszyn pokój nr 15.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 07-405 Troszyn pokój nr 7 - sala konferencyjna.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Podpisał:
  Wójt Gminy Troszyn
  mgr inż. Edwin Mierzejewski
  :
 
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 08 Czerwiec 2018 - 15:20
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna