Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 473354
strona główna: 117720
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Ważny od: 25/06/2019 do: 25/07/2019
  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Troszyn Nr UG.0050.27.2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Troszyn

  Wójt Gminy Troszyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

  1. Nr decyzji: GGN-O-III-7710-6/1/3/01

  Nr działki: 344/2

  Powierzchnia: 3982 m2

  Położenie: Kleczkowo

  Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana

  Przeznaczenie w planie: M,U-1 oznaczającym istniejącą zabudowę zagrodową i mieszkaniową oraz zabudowę związaną z usługami komercyjnymi lub działalnością gospodarczą nie wymagającymi obowiązkowego sporządzenia raportu o ich oddziaływaniu na środowisko oraz w części UP oznaczającym zabudowę związaną z realizacją usług publicznych tzn. usług na rzecz społeczności lokalnej świadczonych przez państwowe lub komunalne jednostki budżetowe lub zakłady świadczące takie usługi na zlecenie administracji publicznej;

  Cena w zł: 60 750,00 zł

  Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony

  2. Nr księgi wieczystej: KW OS1O/00014433/6

  Nr działki: 348

  Powierzchnia: 6900 m2

  Położenie: Kleczkowo

  Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana

  Przeznaczenie w planie: AG-3 teren zabudowy związany z aktywnością gospodarczą na działkach już przeznaczonych na tą funkcję w dotychczasowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i częściowo na ten cel już wykorzystywanych, położonych poza granicami zwartej zabudowy wsi; częściowo rolna;

  Cena w zł: 85 000,00 zł

  Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony

  3. Nr księgi wieczystej: KW OS1O/00088406/7

  Nr działki: 347/2

  Powierzchnia: 5139 m2

  Położenie: Kleczkowo

  Opis nieruchomości: Działka zabudowana

  Przeznaczenie w planie: Teren istniejącej zabudowy; AG-3 teren zabudowy związany z aktywnością gospodarczą na działkach już przeznaczonych na tą funkcję w dotychczasowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy i częściowo na ten cel już wykorzystywanych, położonych poza granicami zwartej zabudowy wsi;

  Cena w zł: 115 000,00 zł

  Forma zbycia: I Przetarg ustny nieograniczony

 
  Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Troszyn. Zainteresowane osoby mają obowiązek wpłacenia wadium najpóźniej w dniu 23.07.2019 r. na rachunek Urzędu Gminy Troszyn: Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie nr konta 42 8915 0003 0010 0003 2000 0250.
  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
  Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu nie zawiera podatku VAT.
  Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.
  Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Troszyn pok. 8 lub telefonicznie 29 767 31 74.
  UWAGA: Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przekazując niezwłocznie informację do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.
 
 
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 22 Sierpień 2019 - 16:02
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna