Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
   Dokumenty do pobrania 
   Plan zamówień publicznych 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 473352
strona główna: 117720
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w części II pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej
Ważny od: 01/08/2019 do: 15/08/2019
Tytuł: Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w Części I pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie.
Ważny od: 01/08/2019 do: 15/08/2019
Tytuł: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w Części II pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej
Ważny od: 29/07/2019 do: 12/08/2019
Tytuł: Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów do remontu dróg
Ważny od: 29/07/2019 do: 05/08/2019
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łątczyn gm. Troszyn”
Ważny od: 29/07/2019 do: 12/08/2019
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 24/07/2019 do: 07/08/2019
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej”
Ważny od: 09/07/2019 do: 23/07/2019
Tytuł: INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie”
Ważny od: 04/07/2019 do: 18/07/2019
Tytuł: Przetarg na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łątczyn gm. Troszyn”
Ważny od: 02/07/2019 do: 29/07/2019
Tytuł: Przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” - wyjaśnienia do SIWZ
Ważny od: 01/07/2019 do: 09/07/2019
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej”
Ważny od: 01/07/2019 do: 09/07/2019
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDLA ZADANIA pn: ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn –ETAP I .”
Ważny od: 28/06/2019 do: 12/07/2019
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania „Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag”
Ważny od: 27/06/2019 do: 11/07/2019
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 26/06/2019 do: 05/07/2019
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawy - Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 26/06/2019 do: 05/07/2019
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 25/06/2019 do: 25/07/2019
Tytuł: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag”
Ważny od: 19/06/2019 do: 26/06/2019
Tytuł: Przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej”
Ważny od: 19/06/2019 do: 09/07/2019
Tytuł: Zapytanie ofertowe na "Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn – ETAP I.”
Ważny od: 18/06/2019 do: 28/06/2019
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Troszyn- Etap I
Ważny od: 07/06/2019 do: 21/06/2019
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 22/05/2019 do: 05/06/2019
Tytuł: odpowiedź na pytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Troszyn- Etap I”
Ważny od: 16/05/2019 do: 22/05/2019
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Troszyn- Etap I”
Ważny od: 16/05/2019 do: 22/05/2019
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Troszyn- Etap I”.
Ważny od: 07/05/2019 do: 22/05/2019
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Ważny od: 27/12/2018 do: 10/01/2019
Tytuł: Informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W 2019 ROKU”
Ważny od: 07/12/2018 do: 21/12/2018
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2019roku”
Ważny od: 04/12/2018 do: 07/12/2018
Tytuł: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2019 roku”
Ważny od: 30/11/2018 do: 07/12/2018
Tytuł: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2019 roku”
Ważny od: 30/11/2018 do: 07/12/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Gmina Troszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2019 roku.
Ważny od: 26/11/2018 do: 07/12/2018
Tytuł: Odpowiedz na pytania do zaproszenia do składania ofert na :"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”
Ważny od: 21/11/2018 do: 30/11/2018
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”
Ważny od: 16/11/2018 do: 30/11/2018
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:„Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” dla części I-III
Ważny od: 16/10/2018 do: 30/10/2018
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 25/09/2018 do: 09/10/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Ważny od: 24/09/2018 do: 08/10/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 20/09/2018 do: 04/10/2018
Tytuł: Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 17/09/2018 do: 20/09/2018
Tytuł: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 13/09/2018 do: 20/09/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zadania pn.: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 13/09/2018 do: 20/09/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: Opracowanie wyliczeń wskaźnika rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich dla projektu pt.:„Przebudowa drogi gminnej Troszyn – Borowce- Repki-/dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski/”.
Ważny od: 11/09/2018 do: 25/09/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 07/09/2018 do: 24/09/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 06/09/2018 do: 14/09/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 05/09/2018 do: 19/09/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego zamówienia pn. Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 05/09/2018 do: 19/09/2018
Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie usługi pn.: Opracowanie wyliczeń wskaźnika rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich dla projektu pt.:„Przebudowa drogi gminnej Troszyn – Borowce- Repki-/dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski/”
Ważny od: 03/09/2018 do: 10/09/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie.
Ważny od: 30/08/2018 do: 13/09/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie,
Ważny od: 30/08/2018 do: 13/09/2018
Tytuł: 1) Zmiana SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Częściach nr I-III.
Ważny od: 23/08/2018 do: 05/09/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 22/08/2018 do: 30/08/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 21/08/2018 do: 05/09/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 21/08/2018 do: 04/09/2018
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu budynku OSP w miejscowości Repki
Ważny od: 21/08/2018 do: 01/09/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 21/08/2018 do: 04/09/2018
Tytuł: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy" współfinansowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
Ważny od: 21/08/2018 do: 30/08/2018
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w częściach Nr I-III
Ważny od: 13/08/2018 do: 27/08/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 07/08/2018 do: 21/08/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie.
Ważny od: 06/08/2018 do: 20/08/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 06/08/2018 do: 20/08/2018
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie remontu budynku OSP w miejscowości Repki
Ważny od: 30/07/2018 do: 13/08/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie
Ważny od: 26/07/2018 do: 06/08/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy” oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele”
Ważny od: 25/07/2018 do: 09/08/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe na: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Troszyn”
Ważny od: 24/07/2018 do: 10/08/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 09/07/2018 do: 23/07/2018
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu budynku OSP w miejscowości Repki
Ważny od: 06/07/2018 do: 23/07/2018
Tytuł: INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT dotyczy:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybieprzetargu nieograniczonego na zadanie pn:”Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie”
Ważny od: 03/07/2018 do: 17/07/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDLA ZADANIA pn: ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn .”
Ważny od: 02/07/2018 do: 16/07/2018
Tytuł: Wykonawcy Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą Dotyczy postępowania: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , Część Nr II: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo
Ważny od: 02/07/2018 do: 06/07/2018
Tytuł: Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą Dotyczy postępowania: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , Część Nr III: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn
Ważny od: 02/07/2018 do: 06/07/2018
Tytuł: Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą Dotyczy postępowania: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , Część Nr I: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek
Ważny od: 02/07/2018 do: 06/07/2018
Tytuł: Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 29/06/2018 do: 29/07/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 22/06/2018 do: 04/07/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ważny od: 22/06/2018 do: 04/07/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe na ,,Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn .”
Ważny od: 21/06/2018 do: 05/07/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne "Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Ważny od: 08/06/2018 do: 22/06/2018
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego Janochy-Troszyn od km 0+004,00 do km 0+796,00 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 25/05/2018 do: 01/06/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 24/05/2018 do: 07/06/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 24/05/2018 do: 08/06/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAMÓWIENIU DOTYCZACYM OPRACOWANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA 2 BUDYNKÓW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
Ważny od: 23/05/2018 do: 06/06/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie „niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie.
Ważny od: 18/05/2018 do: 23/05/2018
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 17/05/2018 do: 31/05/2018
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTYdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placu zabaw na działce nr 935 w miejscowości Troszyn prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 16/05/2018 do: 30/05/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 2 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w miejscowości Troszyn.
Ważny od: 15/05/2018 do: 24/05/2018
Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Ważny od: 14/05/2018 do: 05/06/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego Janochy-Troszyn
Ważny od: 14/05/2018 do: 28/05/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw na działce nr 935 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 10/05/2018 do: 24/05/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe - Remont świetlicy w miejscowości Chrostowo gmina Troszyn
Ważny od: 09/05/2018 do: 20/05/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Przebudowa drogi transportu rolnego Janochy-Troszyn
Ważny od: 27/04/2018 do: 14/05/2018
Tytuł: ZMIANA TREŚCI SPECYFKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw na działce nr 935 w miejscowości Troszyn, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Ważny od: 26/04/2018 do: 10/05/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Budowa placu zabaw na działce nr 935 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 24/04/2018 do: 10/05/2018
Tytuł: Zapytanie ofertowe - ROZBIÓRKA ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH I WIAT STALOWYCH NA DZIAŁCE NR 156/4 W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
Ważny od: 19/03/2018 do: 27/03/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 16/03/2018 do: 30/03/2018
Tytuł: Zaproszenie do złożenia oferty na usługi weterynaryjne w 2018 r.
Ważny od: 07/03/2018 do: 15/03/2018
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 01/03/2018 do: 15/03/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 01/03/2018 do: 15/03/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 01/03/2018 do: 17/03/2018
Tytuł: Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 16/02/2018 do: 02/03/2018
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 14/02/2018 do: 02/03/2018
Tytuł: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 23/01/2018 do: 27/02/2018
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Ważny od: 10/01/2018 do: 24/01/2018
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 21/12/2017 do: 04/01/2018
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Ważny od: 20/12/2017 do: 03/01/2018
Tytuł: Zapytanie o cenę za posiłek dla uczniów w szkołach: Podstawowej w Kleczkowie Filia w Łątczynie, Podstawowej w Kleczkowie dla około 100 dzieci w roku 2018
Ważny od: 19/12/2017 do: 29/12/2017
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn”
Ważny od: 18/12/2017 do: 21/12/2017
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy: „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Troszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.”
Ważny od: 13/12/2017 do: 21/12/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Gmina Troszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 13/12/2017 do: 21/12/2017
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU Dotyczy: postępowania o wartości powyżej 10.000 zł. do 30000 zł. na zadanie: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Troszynie na 2018 rok” prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty.
Ważny od: 08/12/2017 do: 22/12/2017
Tytuł: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU Dotyczy: postępowania o wartości powyżej 10.000 zł. do 30000 zł. na zadanie: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”
Ważny od: 08/12/2017 do: 22/12/2017
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn”
Ważny od: 07/12/2017 do: 21/12/2017
Tytuł: INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 05.12.2017 r., godz. 10:15 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W KWOCIE 1.000.000,00 zł NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TROSZYN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Ważny od: 05/12/2017 do: 19/12/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn”
Ważny od: 28/11/2017 do: 12/12/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Ważny od: 27/11/2017 do: 05/12/2017
Tytuł: Odpowiedz na pytania do zaproszenia do składania ofert na :"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”
Ważny od: 23/11/2017 do: 06/12/2017
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Troszynie na 2018rok.”
Ważny od: 22/11/2017 do: 06/12/2017
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”
Ważny od: 21/11/2017 do: 01/12/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn.
Ważny od: 13/11/2017 do: 28/11/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 13/11/2017 do: 27/11/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 13/11/2017 do: 27/11/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn
Ważny od: 27/10/2017 do: 13/11/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe na „Rozbiórkę budynku mieszkalnego na działce nr 295 w msc. Troszyn”
Ważny od: 12/10/2017 do: 20/10/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 12/10/2017 do: 26/10/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe na „Modernizacje drogi transportu rolnego Janochy – Troszyn od km 0+000,00 do km 0+796,04”
Ważny od: 06/10/2017 do: 13/10/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
Ważny od: 26/09/2017 do: 12/10/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowena realizację zamówienia: „Modernizacja drogi transportu rolnego Janochy – Troszyn od km 0+000,00 do km 0+796,04”
Ważny od: 26/09/2017 do: 04/10/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 21/09/2017 do: 05/10/2017
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Ważny od: 14/09/2017 do: 28/09/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ważny od: 14/09/2017 do: 28/09/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe „Modernizacja drogi transportu rolnego Janochy – Troszyn od km 0+000,00 do km 0+796,04”
Ważny od: 12/09/2017 do: 26/09/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe „Budowa placu zabaw na działce nr 935 w miejscowości Troszyn”.
Ważny od: 11/09/2017 do: 25/09/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Ochotnicza Straz Pożarna w Dzbeninie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
Ważny od: 08/09/2017 do: 21/09/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 07/09/2017 do: 21/09/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 07/09/2017 do: 21/09/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Ochotnicza Straz Pożarna w Dzbeninie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
Ważny od: 30/08/2017 do: 08/09/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 24/08/2017 do: 07/09/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 24/08/2017 do: 07/09/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE o przetargu: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 21/08/2017 do: 28/09/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 21/08/2017 do: 04/09/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 21/08/2017 do: 04/09/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochotnicza Straz Pożarna w Dzbeninie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie
Ważny od: 11/08/2017 do: 25/08/2017
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert
Ważny od: 11/08/2017 do: 25/08/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 11/08/2017 do: 25/08/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ważny od: 04/08/2017 do: 21/08/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe: „Rozbiórka budynków na działce nr 156/4 i 935 w msc. Troszyn oraz recykling materiałów pochodzących z rozbiórki chodnika z ul. Kmicica”.
Ważny od: 04/08/2017 do: 15/08/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochotnicza Straz Pożarna w Dzbeninie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie
Ważny od: 03/08/2017 do: 12/08/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 27/07/2017 do: 10/08/2017
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. „Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Ważny od: 26/07/2017 do: 09/08/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach PROW 2014-2020
Ważny od: 11/07/2017 do: 26/07/2017
Tytuł: NFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie: ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Troszyn”
Ważny od: 11/07/2017 do: 17/07/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Troszyn: Utworzenie miejsc integracji i lokalnej aktywności w ramach PROW 2014-2020
Ważny od: 11/07/2017 do: 26/07/2017
Tytuł: ZMIANA zapytania ofertowego na zadanie pn.: ”Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w ramach zadania realizowanego przez Gminę Troszyn w 2017 roku”
Ważny od: 10/07/2017 do: 13/07/2017
Tytuł: Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ”Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
Ważny od: 06/07/2017 do: 13/07/2017
Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.
Ważny od: 03/07/2017 do: 30/07/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dot. Sukcesywnej dostawy oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 27/06/2017 do: 11/07/2017
Tytuł: INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 2017.06.19 godz 10:15; dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:”Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie”
Ważny od: 19/06/2017 do: 03/07/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 07/06/2017 do: 21/06/2017
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn;”Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie„
Ważny od: 05/06/2017 do: 19/06/2017
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. sukcesywnej dostawy oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 02/06/2017 do: 16/06/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 25/05/2017 do: 08/06/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE o przetargu: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 15/05/2017 do: 30/06/2017
Tytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku
Ważny od: 10/04/2017 do: 10/05/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł
Ważny od: 27/12/2016 do: 10/01/2017
Tytuł: INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 20.12.2016 r., godz. 10:15 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W KWOCIE 1.000.000,00 zł NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TROSZYN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Ważny od: 20/12/2016 do: 03/01/2017
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Troszyn w roku 2017
Ważny od: 19/12/2016 do: 02/01/2017
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 12/12/2016 do: 21/12/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 06/12/2016 do: 20/12/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 06/12/2016 do: 20/12/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 05/12/2016 do: 19/12/2016
Tytuł: INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 01.12.2016 r., godz. 10:15 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Troszyn w roku 2017.
Ważny od: 01/12/2016 do: 31/12/2016
Tytuł: Odpowiedź na pytania do Zaproszenia do złożenia oferty na "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzedu Gminy w Troszynie na 2017 rok".
Ważny od: 25/11/2016 do: 02/12/2016
Tytuł: Zaproszeniedo złożenia oferty na : „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Troszynie na 2017rok.”
Ważny od: 22/11/2016 do: 02/12/2016
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Troszyn w roku 2017
Ważny od: 22/11/2016 do: 01/12/2016
Tytuł: Odpowiedz na pytania do zaproszenia do składania ofert na :"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”
Ważny od: 19/11/2016 do: 02/12/2016
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”
Ważny od: 16/11/2016 do: 02/12/2016
Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na: „Dostawę 8 urn wyborczych wraz z pokrowcami dla Gminy Troszyn”
Ważny od: 12/10/2016 do: 19/10/2016
Tytuł: Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego Łątczyn - Dzbenin, o dł. 400 mb, od km 0+000 do km 0+400”.
Ważny od: 30/09/2016 do: 08/10/2016
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 02/09/2016 do: 10/10/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa ulicy |Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 19/08/2016 do: 02/09/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość
Ważny od: 19/08/2016 do: 02/09/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na dz. nr 216 i 119/1
Ważny od: 17/08/2016 do: 31/08/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 17/08/2016 do: 31/08/2016
Tytuł: Zapytanie ofertowe dot. pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót budowlano-drogowych
Ważny od: 26/07/2016 do: 12/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. postępowania pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość.
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. postępowania pn. Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 22/07/2016 do: 09/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na dz. nr 216 i 119/1
Ważny od: 15/07/2016 do: 02/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 15/07/2016 do: 02/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn
Ważny od: 15/07/2016 do: 08/08/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość
Ważny od: 15/07/2016 do: 08/08/2016
Tytuł: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Ważny od: 18/05/2016 do: 01/06/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 12/05/2016 do: 26/05/2016
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Troszyn: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 14/04/2016 do: 28/04/2016
Tytuł: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „ Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie”
Ważny od: 11/04/2016 do: 20/04/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 05/01/2016 do: 19/01/2016
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Troszyn w 2016 roku”
Ważny od: 23/12/2015 do: 31/12/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Troszyn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2016
Ważny od: 23/12/2015 do: 01/01/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 18/12/2015 do: 01/01/2016
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 17/12/2015 do: 31/12/2015
Tytuł: Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług pocztowych..."
Ważny od: 16/12/2015 do: 28/12/2015
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 16/12/2015 do: 30/12/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Ważny od: 15/12/2015 do: 29/12/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Troszyn w 2016 roku”
Ważny od: 14/12/2015 do: 28/12/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Troszyn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2016
Ważny od: 14/12/2015 do: 24/12/2015
Tytuł: Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych...
Ważny od: 14/12/2015 do: 28/12/2015
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : ”Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”.
Ważny od: 09/12/2015 do: 17/12/2015
Tytuł: Zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.”
Ważny od: 09/12/2015 do: 23/12/2015
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Troszynie na 2016 rok.”
Ważny od: 03/12/2015 do: 11/12/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2016
Ważny od: 02/12/2015 do: 11/12/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W KWOCIE 600.000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TROSZYN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Ważny od: 02/12/2015 do: 11/12/2015
Tytuł: Wyjaśnienia/zmiany nr 2 do zapytania ofertowego nr UG.7013.3.2015.RŻ z dnia 07.10.2015 r. na Dostawę i montaż wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Troszynie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie”.
Ważny od: 22/10/2015 do: 05/11/2015
Tytuł: Wyjaśnienia/zmiany nr 1 do zapytania ofertowego nr UG.7013.3.2015.RŻ z dnia 07.10.2015 r. na Dostawę i montaż wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Troszynie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie”.
Ważny od: 20/10/2015 do: 03/11/2015
Tytuł: Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Troszynie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie
Ważny od: 13/10/2015 do: 28/10/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Ważny od: 01/10/2015 do: 15/10/2015
Tytuł: Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego nr UG.7013.2.2015.RŻ z dnia 22.09.2015 r. na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie”
Ważny od: 24/09/2015 do: 08/10/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 24/09/2015 do: 08/10/2015
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: ,,Realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn”
Ważny od: 23/09/2015 do: 07/10/2015
Tytuł: Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie”
Ważny od: 22/09/2015 do: 06/10/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Troszyn: Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie
Ważny od: 07/09/2015 do: 23/09/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie.
Ważny od: 07/09/2015 do: 21/09/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA p.n. Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie
Ważny od: 27/08/2015 do: 10/09/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIA/ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie
Ważny od: 27/08/2015 do: 10/09/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie.
Ważny od: 17/08/2015 do: 02/09/2015
Tytuł: Zapytanie ofertowe na Dostawę materiału budowlanego – blachy typ rąbek dachowy w ilości 1 750,00 m2 oraz blachy płaskiej w ilości 370 m2 na potrzeby Gminy Troszyn
Ważny od: 13/07/2015 do: 31/07/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 10/07/2015 do: 24/07/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Modernizacja drogi transportu rolnego Troszyn- Janochy
Ważny od: 16/06/2015 do: 04/07/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Troszyn: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 26/05/2015 do: 09/06/2015
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 20/05/2015 do: 03/06/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane: REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
Ważny od: 11/05/2015 do: 25/05/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 06/05/2015 do: 20/05/2015
Tytuł: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 23/04/2015 do: 07/05/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN „
Ważny od: 14/04/2015 do: 28/04/2015
Tytuł: Zapytanie ofertowe - dot. „Remont drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, o dł. 870 mb, od km 0+730 do km 1+600 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 0+225”
Ważny od: 08/04/2015 do: 22/04/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 08/04/2015 do: 22/04/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
Ważny od: 03/04/2015 do: 22/04/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Troszyn”
Ważny od: 27/03/2015 do: 10/04/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 05/03/2015 do: 19/03/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 24/02/2015 do: 12/03/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 13/02/2015 do: 27/02/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki- Poziemaki , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 09/02/2015 do: 09/03/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 30/01/2015 do: 13/02/2015
Tytuł: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 26/01/2015 do: 09/02/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - ZAKUP 9-CIO MIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DWÓCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH-
Ważny od: 21/01/2015 do: 30/01/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - dostawy - ZAKUP 9-CIO MIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DWÓCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH
Ważny od: 21/01/2015 do: 30/01/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlice wiejska w miejscowości Budne
Ważny od: 15/01/2015 do: 29/01/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIA/ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki- Poziemaki
Ważny od: 15/01/2015 do: 29/01/2015
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki- Poziemaki
Ważny od: 13/01/2015 do: 27/01/2015
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU Dotyczy: postępowania o wartości powyżej 10.000 zł. do 30000 zł. na zadanie: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Troszynie na 2015 rok” prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty
Ważny od: 13/01/2015 do: 27/01/2015
Tytuł: Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 13/01/2015 do: 27/01/2015
Tytuł: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 12/01/2015 do: 26/01/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BUDNE
Ważny od: 09/01/2015 do: 29/01/2015
Tytuł: Troszyn: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI MIECZKI- POZIEMAKI
Ważny od: 07/01/2015 do: 24/01/2015
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Troszynie na 2015rok.”
Ważny od: 05/01/2015 do: 19/01/2015
Tytuł: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 05/01/2015 do: 19/01/2015
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : ”Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”
Ważny od: 02/01/2015 do: 14/01/2015
Tytuł: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 02/01/2015 do: 16/01/2015
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 02/01/2015 do: 16/01/2015
Tytuł: Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. : „Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Ważny od: 29/12/2014 do: 12/01/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZAKUP 9-CIO MIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DWÓCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Numer ogłoszenia: 420226 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
Ważny od: 29/12/2014 do: 12/01/2015
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2015
Ważny od: 15/12/2014 do: 24/12/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup 9-cio miejscowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ważny od: 08/12/2014 do: 24/12/2014
Tytuł: ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA dot. postępowania pn: „Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Milewo Wielkie” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
Ważny od: 01/12/2014 do: 15/12/2014
Tytuł: ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA dot. postępowania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn ” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
Ważny od: 28/11/2014 do: 12/12/2014
Tytuł: Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego nr UG.271.01.PGN.2014 na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn”
Ważny od: 18/11/2014 do: 02/12/2014
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy: Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Milewo Wielkie.
Ważny od: 14/11/2014 do: 29/11/2014
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn”
Ważny od: 13/11/2014 do: 27/11/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa kredytu
Ważny od: 07/11/2014 do: 21/11/2014
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: ,,Realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn w 2014 roku –etap II”
Ważny od: 24/10/2014 do: 03/11/2014
Tytuł: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 800 000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 23/10/2014 do: 06/11/2014
Tytuł: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 800 000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 22/10/2014 do: 05/11/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 800 000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 17/10/2014 do: 31/10/2014
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: ,,Realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn w 2014 roku.”
Ważny od: 17/09/2014 do: 01/10/2014
Tytuł: Zmiana do zapytania ofertowego na usługę edukacyjną , na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „ Moja przyszłość”
Ważny od: 12/09/2014 do: 26/09/2014
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę edukacyjną , na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „ Moja przyszłość”
Ważny od: 11/09/2014 do: 20/09/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie
Ważny od: 12/08/2014 do: 26/08/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łątczynie
Ważny od: 12/08/2014 do: 26/08/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLECZKOWIE
Ważny od: 11/07/2014 do: 01/08/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄTCZYNIE
Ważny od: 11/07/2014 do: 01/08/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Troszyn: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY
Ważny od: 02/07/2014 do: 16/07/2014
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn - montaż pompowni
Ważny od: 30/06/2014 do: 14/07/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej nr 251101W Opęchowo -Kurpie
Ważny od: 23/06/2014 do: 07/07/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 18/06/2014 do: 02/07/2014
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN- MONTAŻ POMPOWNI
Ważny od: 13/06/2014 do: 27/06/2014
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY
Ważny od: 13/06/2014 do: 27/06/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 06/06/2014 do: 20/06/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przebudowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn -montaż pompowni
Ważny od: 29/05/2014 do: 12/06/2014
Tytuł: Zmiana treści SIWZ: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn –montaż pompowni
Ważny od: 29/05/2014 do: 12/06/2014
Tytuł: Wyjaśnienia do SIWZ:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN- MONTAŻ POMPOWNI
Ważny od: 23/05/2014 do: 08/06/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Remont drogi gminnej nr 251101W Opęchowo-Kurpie, o długości 1000 mb, od km 0+000,00 do km 1+000,00
Ważny od: 23/05/2014 do: 12/06/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Remont stacji uzdatniania wody
Ważny od: 22/05/2014 do: 08/06/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Troszyn: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY TROSZYN
Ważny od: 16/05/2014 do: 30/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN- MONTAŻ POMPOWNI
Ważny od: 15/05/2014 do: 01/06/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Ogłoszenia o zamówieniu. Zadanie nr I - Organizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w miejscowości Kleczkowo, gmina Troszyn
Ważny od: 13/05/2014 do: 27/05/2014
Tytuł: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania : Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w miejscowościach Kleczkowo i Łątczyn, Gmina Troszyn Nr postępowania: UG.271.02.2014r.
Ważny od: 13/05/2014 do: 27/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Ważny od: 08/05/2014 do: 22/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w miejscowościach Kleczkowo i Łątczyn, Gmina Troszyn
Ważny od: 06/05/2014 do: 23/05/2014
Tytuł: MODYFIKACJA SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZOR 271.02.2014 ”Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn- montaż pompowni.”
Ważny od: 23/04/2014 do: 09/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Troszyn montaż pompowni
Ważny od: 23/04/2014 do: 09/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN- MONTAŻ POMPOWNI
Ważny od: 15/04/2014 do: 05/05/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ważny od: 14/04/2014 do: 28/04/2014
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 31/03/2014 do: 14/04/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 28/03/2014 do: 11/04/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 18/03/2014 do: 01/04/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Ważny od: 05/03/2014 do: 19/03/2014
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo
Ważny od: 04/03/2014 do: 13/03/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - roboty budowlane - Troszyn: Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo
Ważny od: 03/03/2014 do: 13/03/2014
Tytuł: Wyjaśnienie do SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo
Ważny od: 03/03/2014 do: 13/03/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Troszyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Ważny od: 25/02/2014 do: 21/03/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo
Ważny od: 19/02/2014 do: 13/03/2014
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 31/01/2014 do: 14/02/2014
Tytuł: WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA CENOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie zapytania cenowego na zadanie pn.: „Oferta cenowa na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Troszynie na 2014 rok”
Ważny od: 24/01/2014 do: 01/02/2014
Tytuł: Ogłoszenie Zapytanie cenowe do zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14 tys. EURO materiały biurowe
Ważny od: 22/01/2014 do: 01/02/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania pn. Zapytanie cenowe do zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14 tys. EURO - materiały biurowe.
Ważny od: 20/01/2014 do: 03/02/2014
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Troszyn".
Ważny od: 14/01/2014 do: 01/02/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ważny od: 14/01/2014 do: 28/01/2014
Tytuł: Ogłoszenie - Zapytanie cenowe do zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000;-EURO materiały biurowe
Ważny od: 07/01/2014 do: 21/01/2014
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 24/12/2013 do: 07/01/2014
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na : ”Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”.
Ważny od: 11/12/2013 do: 21/12/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE- Wójt Gminy Troszyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Ważny od: 19/11/2013 do: 17/12/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE- Wójt Gminy Troszyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Ważny od: 19/11/2013 do: 17/12/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 19/11/2013 do: 03/12/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ważny od: 18/11/2013 do: 02/12/2013
Tytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Ważny od: 08/11/2013 do: 22/11/2013
Tytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko prowadzącego zajęcia z logopedii w ramach projektu „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Ważny od: 08/11/2013 do: 22/11/2013
Tytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego w ramach projektu „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Ważny od: 08/11/2013 do: 22/11/2013
Tytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko prowadzącego zajęcia rytmiki w ramach projektu „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” POKL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Ważny od: 08/11/2013 do: 22/11/2013
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 000 000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 31/10/2013 do: 14/11/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: udzielenie i obsługa bankowa kredytu
Ważny od: 31/10/2013 do: 14/11/2013
Tytuł: Unieważnienie zapytania ofertowego
Ważny od: 22/10/2013 do: 05/11/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Troszyn: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 000 000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 22/10/2013 do: 07/11/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 16/10/2013 do: 30/10/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE
Ważny od: 08/10/2013 do: 22/10/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 04/10/2013 do: 18/10/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 30/09/2013 do: 14/10/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 26/09/2013 do: 10/10/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci
Ważny od: 23/09/2013 do: 07/10/2013
Tytuł: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy
Ważny od: 19/09/2013 do: 03/10/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA głoszenie dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn- Rabędy Zadanie należy zrealizować w dwóch etapach : -Etap I
Ważny od: 19/09/2013 do: 03/10/2013
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy
Ważny od: 18/09/2013 do: 02/10/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn- Rabędy
Ważny od: 18/09/2013 do: 02/10/2013
Tytuł: Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy
Ważny od: 12/09/2013 do: 26/09/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 11/09/2013 do: 25/09/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla uczestników projektu pt. „Nowa Szansa” realiozwanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Ważny od: 11/09/2013 do: 25/09/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 11/09/2013 do: 25/09/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH PRZY DRODZE GMINNEJ TROSZYN - RABĘDY
Ważny od: 06/09/2013 do: 26/09/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych, laptopów oraz mebli, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Jesteśmy za indywidualizacją
Ważny od: 04/09/2013 do: 19/09/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia w ramach projektu ,,Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 27/08/2013 do: 10/09/2013
Tytuł: Zapytanie ofertowe do składania ofert cenowych na zamówienie, którego szacunkowa kwota, wynosi mniej niż 20 tyś. zł. Zamówienie dotyczy wyposażenie żłobka w ramach projektu „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” POKL, Działanie 1.5.
Ważny od: 27/08/2013 do: 10/09/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zorganizowanie wyjazdu integracyjno – informacyjnego połączonego z warsztatami historyczno – kulturalnymi dla uczestników projektu w ramach projektu systemowego pt. „Nowa Szansa”.
Ważny od: 27/08/2013 do: 10/09/2013
Tytuł: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkania z psychologiem
Ważny od: 26/08/2013 do: 05/09/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie warsztatu „Żyję zdrowo” dla uczestników projektu pt. „Nowa Szansa”
Ważny od: 26/08/2013 do: 05/09/2013
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na :Dostawę wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci
Ważny od: 14/08/2013 do: 23/08/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia w ramach projektu ,,Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci”
Ważny od: 13/08/2013 do: 27/08/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu integracyjno-informacyjnego połączonego z warsztatami historyczno - kulturalnymi dla uczestników projektu pt. „Nowa Szansa”
Ważny od: 05/08/2013 do: 19/08/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko opiekunki dziecięcej-pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 31/07/2013 do: 14/08/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko nauczyciela w ramach projektu „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 31/07/2013 do: 14/08/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 30/07/2013 do: 13/08/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu w naszych dzieci
Ważny od: 26/07/2013 do: 12/08/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 15/07/2013 do: 29/07/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Troszynie
Ważny od: 15/07/2013 do: 29/08/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na przeprowadzenie kursu operator koparko - ładowarki w ramach projektu systemowego pt. „Nowa Szansa”
Ważny od: 12/07/2013 do: 26/07/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego w ramach projektu systemowego pt. „Nowa Szansa"
Ważny od: 12/07/2013 do: 26/07/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert i unieważnieniu części postępowania otyczy: przetargu nieograniczonego na: „Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ważny od: 12/07/2013 do: 05/08/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 09/07/2013 do: 23/07/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 02/07/2013 do: 16/07/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 28/06/2013 do: 12/07/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kurs na operatora wózka widłowego dla uczestników projektu pt. „Nowa Szansa”
Ważny od: 28/06/2013 do: 12/07/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kurs na operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pt. „Nowa Szansa”
Ważny od: 28/06/2013 do: 12/07/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 28/06/2013 do: 12/07/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 28/06/2013 do: 12/07/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 13/06/2013 do: 27/06/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Troszyn „
Ważny od: 11/06/2013 do: 25/06/2013
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę nieużytkowego budynku po dawnej zlewni mleka w msc. Zamość
Ważny od: 11/06/2013 do: 18/06/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 10/06/2013 do: 24/06/2013
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę nieużytkowego budynku po dawnej zlewni mleka w msc. Zamość
Ważny od: 07/06/2013 do: 21/06/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY TROSZYN W 2013 ROKU
Ważny od: 06/06/2013 do: 20/06/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany
Ważny od: 04/06/2013 do: 21/06/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 31/05/2013 do: 14/06/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Troszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Troszyn
Ważny od: 29/05/2013 do: 12/06/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 27/05/2013 do: 10/06/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ważny od: 23/05/2013 do: 06/06/2013
Tytuł: Zapytanie ofertowe - zakup laptopa
Ważny od: 23/05/2013 do: 31/05/2013
Tytuł: Informacja o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na usługi pełnienia funkcji: nauczyciela/nauczycielki rytmiki, nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego, instruktora gimnastyki korekcyjnej
Ważny od: 16/05/2013 do: 30/05/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 15/05/2013 do: 29/05/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Troszyn: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn.: Projekt zamienny budynku remizo-świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym
Ważny od: 13/05/2013 do: 27/05/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN. „ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZBENIN ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ PN.: PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY NA ŚWIETLICĘ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM”
Ważny od: 29/04/2013 do: 13/05/2013
Tytuł: Przetarg na roboty budowlane: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W TROSZYNIE.
Ważny od: 26/04/2013 do: 15/05/2013
Tytuł: Wyniki naboru na stanowiska pracy w ramach projektu „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 25/04/2013 do: 09/05/2013
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE
Ważny od: 23/04/2013 do: 01/05/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 17/04/2013 do: 01/05/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo-świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia.
Ważny od: 11/04/2013 do: 28/04/2013
Tytuł: Sprostowanie dotyczące ogłoszenia naboru na stanowiska pracy do projektu „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 08/04/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
Ważny od: 08/04/2013 do: 22/04/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 05/04/2013 do: 19/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko instruktora gimnastyki korekcyjnej
Ważny od: 26/03/2013 do: 30/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowiska pracy do projektu „Edukacja przedszkola kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko opiekunki dziecięcej-pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko nauczyciela/nauczycielki rytmiki
Ważny od: 26/03/2013 do: 30/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko sprzątaczki
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko psychologa dziecięcego
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko opiekunki dziecięcej do dowożenia dzieci z terenu
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko nauczyciela/nauczycielki logopedy
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko kucharki
Ważny od: 26/03/2013 do: 16/04/2013
Tytuł: Nabór na stanowisko nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego
Ważny od: 26/03/2013 do: 30/04/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU do zamówienia publicznego na: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn.: Projekt zamienny budynku remizo-świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym”
Ważny od: 25/03/2013 do: 08/04/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 25/03/2013 do: 08/04/2013
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo
Ważny od: 20/03/2013 do: 03/04/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy -Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 19/03/2013 do: 02/04/2013
Tytuł: Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość – Troszyn – Kleczkowo- Radgoszcz- Etap II
Ważny od: 12/03/2013 do: 29/03/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo
Ważny od: 11/03/2013 do: 06/04/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo- Radgoszcz- Etap II
Ważny od: 11/03/2013 do: 29/03/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 06/03/2013 do: 20/03/2013
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin
Ważny od: 01/03/2013 do: 15/03/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Troszyn: Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
Ważny od: 19/02/2013 do: 10/03/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin
Ważny od: 19/02/2013 do: 14/03/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Troszyn: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 12/02/2013 do: 26/02/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIUoferty na: „Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”
Ważny od: 01/02/2013 do: 15/02/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym
Ważny od: 28/01/2013 do: 11/02/2013
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: „Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”
Ważny od: 21/01/2013 do: 04/02/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 18/01/2013 do: 01/02/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/ WYKLUCZENIU
Ważny od: 18/01/2013 do: 01/02/2013
Tytuł: Ogłoszenie. Zapytanie cenowe do zamówienia na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Troszynie w 2013 roku
Ważny od: 18/12/2012 do: 16/01/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym
Ważny od: 10/12/2012 do: 24/12/2012
Tytuł: KONKURS OFERT na dożywianie uczniów Szkół Podstawowych w: Kleczkowie i Łątczynie dla około 100 dzieci w roku 2013 w okresie 02.01.2013r. – 31.12.2013r.
Ważny od: 07/12/2012 do: 01/01/2013
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn”
Ważny od: 06/11/2012 do: 20/11/2012
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu
Ważny od: 29/10/2012 do: 12/11/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn
Ważny od: 22/10/2012 do: 05/11/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA udzielenie i obsługa bankowa kredytu
Ważny od: 16/10/2012 do: 30/10/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu
Ważny od: 16/10/2012 do: 30/10/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 16/10/2012 do: 25/10/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Troszyn: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Troszyn
Ważny od: 16/10/2012 do: 31/10/2012
Tytuł: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Ważny od: 09/10/2012 do: 25/10/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ważny od: 01/10/2012 do: 15/10/2012
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 20/09/2012 do: 04/10/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn
Ważny od: 08/08/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn
Ważny od: 08/08/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn
Ważny od: 26/07/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. Opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn
Ważny od: 25/07/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn
Ważny od: 25/07/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn.
Ważny od: 18/07/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 11/07/2012 do: 11/08/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W TROSZYNIE
Ważny od: 02/07/2012 do: 16/07/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Remont drogi gminnej Chrostowo- Łady od km 0+000 do km 1+200, przepust w km 0+274
Ważny od: 27/06/2012 do: 11/07/2012
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 18/06/2012 do: 02/07/2012
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie.
Ważny od: 04/06/2012 do: 12/06/2012
Tytuł: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 01/06/2012 do: 15/06/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Troszyn: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 25/05/2012 do: 12/06/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - roboty budowlane: Remont drogi gminnej Chrostowo- Łady
Ważny od: 23/05/2012 do: 06/06/2012
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - roboty budowlane: Remont drogi gminnej Chrostowo- Łady
Ważny od: 23/05/2012 do: 06/06/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Remont drogi gminnej Chrostowo- Łady
Ważny od: 21/05/2012 do: 06/06/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Troszyn: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość- Troszyn - Kleczkowo.
Ważny od: 13/04/2012 do: 27/04/2012
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 04/04/2012 do: 18/04/2012
Tytuł: WYJAŚNIENIA treści SIWZ - Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość- Troszyn-Kleczkowo
Ważny od: 19/03/2012 do: 02/04/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość- Troszyn - Kleczkowo
Ważny od: 09/03/2012 do: 30/03/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w miejscowości Troszyn
Ważny od: 01/03/2012 do: 10/03/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
Ważny od: 22/02/2012 do: 07/03/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w miejscowości Troszyn”
Ważny od: 20/02/2012 do: 05/03/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie: „Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie”
Ważny od: 09/02/2012 do: 23/02/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w miejscowości Troszyn
Ważny od: 02/02/2012 do: 16/02/2012
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: „Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Troszyn”
Ważny od: 25/01/2012 do: 08/02/2012
Tytuł: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Ważny od: 20/01/2012 do: 03/02/2012
Tytuł: Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na: „Sprzedaż oleju napędowego oraz etyliny PB 95 do samochodów i sprzętu pożarniczego
Ważny od: 05/01/2012 do: 21/01/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ważny od: 07/12/2011 do: 21/12/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 29/11/2011 do: 13/12/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ważny od: 25/11/2011 do: 09/12/2011
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaBudowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Łątczyn 69; nr działki 368/1
Ważny od: 23/11/2011 do: 07/12/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Rabędy
Ważny od: 17/11/2011 do: 01/12/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: przetargu nieograniczonego na „Remont dachu Szkoły Podstawowej w Łątczynie”
Ważny od: 15/11/2011 do: 29/11/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - roboty budowlane - Remont dachu Szkoły Podstawowej w Łątczynie
Ważny od: 15/11/2011 do: 29/11/2011
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU na zadanie pn: „Dostawa materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Rabędy”
Ważny od: 07/11/2011 do: 21/11/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dachu Szkoły Podstawowej w Łątczynie
Ważny od: 04/11/2011 do: 23/11/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ważny od: 21/10/2011 do: 04/11/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ważny od: 17/10/2011 do: 31/10/2011
Tytuł: Troszyn: Dostawa materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Rabędy
Ważny od: 11/10/2011 do: 25/10/2011
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 11/10/2011 do: 25/10/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 10/10/2011 do: 24/10/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Troszyn: Budowa żłobka w miejscowości Troszyn - Etap I
Ważny od: 08/09/2011 do: 22/09/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Troszyn: Zakup materiałów na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
Ważny od: 07/09/2011 do: 16/09/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Troszyn: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Troszynie
Ważny od: 07/09/2011 do: 25/09/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Troszyn: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych
Ważny od: 01/09/2011 do: 15/09/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 150 000,00 zł na Przebudowę dróg gminnych"
Ważny od: 25/08/2011 do: 08/09/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W MIEJSCOWOŚCI ŁĄTCZYN
Ważny od: 16/08/2011 do: 30/08/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa żłobka w miejscowości Troszyn – Etap I"
Ważny od: 16/08/2011 do: 30/08/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 12/08/2011 do: 26/08/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - wykonanie: Zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców
Ważny od: 11/08/2011 do: 25/08/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych
Ważny od: 09/08/2011 do: 23/08/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych..
Ważny od: 08/08/2011 do: 22/08/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
Ważny od: 05/08/2011 do: 19/08/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków"
Ważny od: 04/08/2011 do: 18/08/2011
Tytuł: Troszyn: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych..
Ważny od: 03/08/2011 do: 25/08/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn- Etap I
Ważny od: 29/07/2011 do: 12/08/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych”
Ważny od: 28/07/2011 do: 11/08/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Budowa żłobka w miejscowości Troszyn- Etap I
Ważny od: 27/07/2011 do: 10/08/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę żłobka w miejscowości Troszyn- Etap I
Ważny od: 27/07/2011 do: 10/08/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utworzenie szkolnych placów zabaw
Ważny od: 22/07/2011 do: 05/08/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa żłobka w miejscowości Troszyn- Etap I
Ważny od: 20/07/2011 do: 11/08/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych
Ważny od: 13/07/2011 do: 27/07/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012
Ważny od: 12/07/2011 do: 19/07/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU “ MOJE BOISKO ORLIK 2012”
Ważny od: 12/07/2011 do: 19/07/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012
Ważny od: 12/07/2011 do: 19/07/2011
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „ Radosna Szkoła”
Ważny od: 11/07/2011 do: 25/07/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 08/07/2011 do: 22/07/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Troszyn: Ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w zakresie wykonania otworu rozpoznawczo- eksploatacyjnego SW- 1A oraz likwidacji nieksploatowanej studni wierconej nr 1w miejscowości Troszyn
Ważny od: 08/07/2011 do: 22/07/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 08/07/2011 do: 22/07/2011
Tytuł: Przetarg na sprzedaż nieruchomości - budynku szkoły w Chrostowie.
Ważny od: 04/07/2011 do: 30/07/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 01/07/2011 do: 16/07/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców
Ważny od: 01/07/2011 do: 15/07/2011
Tytuł: Wyjaśnienie SIWZ_Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn- Etap I
Ważny od: 01/07/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: Modyfikacja SIWZ Dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn- Etap I
Ważny od: 01/07/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 229 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 01/07/2011 do: 16/07/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 01/07/2011 do: 16/07/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu: Troszyn: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W MIEJSCOWOŚCI ŁĄTCZYN 69; NR DZIAŁKI 368 1
Ważny od: 29/06/2011 do: 15/07/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 29/06/2011 do: 15/07/2011
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ODRZUCENIU /WYKLUCZENIU dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w zakresie wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW-1A oraz likwidacji nieeksploatowanej studni wierconej nr 1 w miejscowości Troszyn
Ważny od: 27/06/2011 do: 11/07/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ważny od: 22/06/2011 do: 16/07/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „ Radosna Szkoła” przy Szkołach Podstawowych w Troszynie, Kleczkowie i Łątczynie.
Ważny od: 22/06/2011 do: 06/07/2011
Tytuł: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dot. Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych w msc. Troszyn
Ważny od: 17/06/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: oGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: Zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych W MSC. tROSZYN
Ważny od: 17/06/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: Przetarg na Utworzenie szkoInych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych w Troszynie, Kleczkowie i Łątczynie
Ważny od: 17/06/2011 do: 01/07/2011
Tytuł: Przetarg na: Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn- Etap I
Ważny od: 14/06/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Ważny od: 03/06/2011 do: 08/06/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w zakresie wykonania otworu rozpoznawczo -eksploatacyjnego SW -1A oraz likwidacji nieeksploatowanej studni wierconej nr 1w miejscowości Troszyn
Ważny od: 24/05/2011 do: 08/06/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Troszyn w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 18/04/2011 do: 20/05/2011
Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA: Wykonanie koncepcji projektowej budowy oświetlenia ulicznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Troszyn
Ważny od: 24/02/2011 do: 03/03/2011
Tytuł: KONKURS OFERT na dożywianie uczniów Szkół Podstawowych w Kleczkowie i Łątczynie
Ważny od: 17/12/2010 do: 31/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa bankowa kredytu
Ważny od: 23/11/2010 do: 07/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przydomowe oczyszczalnie ścieków
Ważny od: 23/11/2010 do: 07/12/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 19/11/2010 do: 03/12/2010
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 700.000,00zł
Ważny od: 12/11/2010 do: 26/11/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 10/11/2010 do: 24/11/2010
Tytuł: odpowiedź na zapytania do SIWZ do przetargu o udzielenie i obsługę kredytu
Ważny od: 26/10/2010 do: 09/11/2010
Tytuł: Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 700.000,00zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia
Ważny od: 21/10/2010 do: 04/11/2010
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY
Ważny od: 01/10/2010 do: 15/10/2010
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ważny od: 23/09/2010 do: 07/10/2010
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Troszyn
Ważny od: 06/09/2010 do: 20/09/2010
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 01/09/2010 do: 15/09/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Zakup śmieciarki
Ważny od: 27/08/2010 do: 10/09/2010
Tytuł: Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Troszyn”
Ważny od: 25/08/2010 do: 04/09/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 256998 - 2010 data 19.08.2010 r.
Ważny od: 25/08/2010 do: 08/09/2010
Tytuł: Przetarg na PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 19/08/2010 do: 05/09/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Ważny od: 12/08/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zakup śmieciarki 16m³
Ważny od: 10/08/2010 do: 24/08/2010
Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków ”
Ważny od: 06/08/2010 do: 20/08/2010
Tytuł: ZMIANA DO ZAPISÓW SIWZ DOTYCZĄCEJ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków”
Ważny od: 06/08/2010 do: 20/08/2010
Tytuł: Przetarg na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 23/07/2010 do: 10/08/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do Przetargu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na: Zakup śmieciarki
Ważny od: 23/07/2010 do: 06/08/2010
Tytuł: Przetarg na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 23/07/2010 do: 10/08/2010
Tytuł: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ do Przetargu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na: Zakup śmieciarki
Ważny od: 23/07/2010 do: 06/08/2010
Tytuł: Przetarg na zadanie: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN
Ważny od: 21/07/2010 do: 06/08/2010
Tytuł: Przetarg Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na: Zakup śmieciarki 16m3 SM 1100l,240l,120l,
Ważny od: 21/07/2010 do: 06/08/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - dotyczy: Budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 16/07/2010 do: 30/07/2010
Tytuł: Wyjaśnienie SWIZ - przetarg dot. budowy indywidulanych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 12/07/2010 do: 16/07/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie
Ważny od: 30/06/2010 do: 14/07/2010
Tytuł: Przetarg na Budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Ważny od: 29/06/2010 do: 16/07/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 23/06/2010 do: 07/07/2010
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Ważny od: 14/06/2010 do: 28/06/2010
Tytuł: przetarg na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Troszynie
Ważny od: 07/06/2010 do: 23/06/2010
Tytuł: Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 18/05/2010 do: 01/06/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ważny od: 12/05/2010 do: 26/05/2010
Tytuł: Dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2010 na zadanie pn.: „ Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 11/05/2010 do: 26/05/2010
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY/ ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę i modernizację Centrum Kultury w Troszynie"
Ważny od: 05/05/2010 do: 19/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 21/04/2010 do: 05/05/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 13/04/2010 do: 20/04/2010
Tytuł: Modyfikacja SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację Centrum Kultury w Troszynie (sygn. CK.341-01 /10)
Ważny od: 13/04/2010 do: 20/04/2010
Tytuł: Zmiany do SIWZ - zamówienie na Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie.
Ważny od: 06/04/2010 do: 08/04/2010
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Rozbudowę i modernizację Centrum Kultury w Troszynie
Ważny od: 01/04/2010 do: 20/04/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie.
Ważny od: 26/03/2010 do: 08/04/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ważny od: 17/11/2009 do: 02/12/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 03/11/2009 do: 17/11/2009
Tytuł: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo- Radgoszcz- Etap I”
Ważny od: 16/10/2009 do: 03/11/2009
Tytuł: Zmiana do SIWZ do przetargu na „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLECZKOWO-RADGOSZCZ- ETAP I"
Ważny od: 16/10/2009 do: 03/11/2009
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na zadanie pn. : „Przebudowa drogi gminnej w msc. Żmijewo Zagroby dług. 0,28 km”
Ważny od: 12/10/2009 do: 30/10/2009
Tytuł: Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Kleczkowo-Radgoszcz- Etap I
Ważny od: 12/10/2009 do: 03/11/2009
Tytuł: Przetarg na Przebudowę drogi w miejsc. Żmijewo Zagroby dług. 0,28 km
Ważny od: 08/10/2009 do: 30/10/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ważny od: 01/10/2009 do: 18/10/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele.
Ważny od: 30/09/2009 do: 14/10/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr.woj.Ostrołęka - Sokołów Podlaski)
Ważny od: 29/09/2009 do: 13/10/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele – Puchały
Ważny od: 29/09/2009 do: 13/10/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ważny od: 23/09/2009 do: 07/10/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 21/09/2009 do: 05/10/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 21/09/2009 do: 21/10/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 17/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 17/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 17/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: Przetarg na ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO DLA OSP ZAMOŚĆ
Ważny od: 07/09/2009 do: 17/09/2009
Tytuł: MODYFIKACJA SIWZ do przetargu na Budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. przetargu na Przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały”
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: MODYFIKACJA SIWZ do przetargu na „Przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały”
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. przetargu na Przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne - /dr.pow.Goworowo – Tomasze – Rzekuń/”
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: MODYFIKACJA SIWZ do przetargu na „Przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne - /dr.pow.Goworowo – Tomasze – Rzekuń/”
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi Zamość – Janochy – Grucele – Puchały. Roztrzygnięcie protestu.
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – /dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń/. Roztrzygnięcie protestu.
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie zadania: „Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele”.
Ważny od: 04/09/2009 do: 18/09/2009
Tytuł: ODPOWIEDZI na zapytania oferenta do przetargu na Budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele
Ważny od: 03/09/2009 do: 17/09/2009
Tytuł: Z A W I A D O M I E N I E o proteście na treść ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały
Ważny od: 02/09/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu na Budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele
Ważny od: 02/09/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Z A W I A D O M I E N I E o proteście na treść ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – /dr. pow. Goworowo – Tomasze Rzekuń
Ważny od: 02/09/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do przetargu na Przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały
Ważny od: 26/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do przetargu na Przebudowę drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki - /dr.woj.Ostrołęka – Sokołów Podlaski/
Ważny od: 26/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do przetargu na Przebudowa drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne - /dr.pow.Goworowo – Tomasze – Rzekuń
Ważny od: 26/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne - /dr.pow.Goworowo – Tomasze – Rzekuń/
Ważny od: 25/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały
Ważny od: 25/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki - /dr.woj.Ostrołęka – Sokołów Podlaski/
Ważny od: 24/08/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: Przetarg na Budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie- Kurpie Szlacheckie- Janochy -Zamość i Grucele.
Ważny od: 21/08/2009 do: 11/09/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Na zadanie pn.: Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza
Ważny od: 31/07/2009 do: 14/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane na zadanie pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną
Ważny od: 30/07/2009 do: 13/08/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ważny od: 22/07/2009 do: 05/08/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 22/07/2009 do: 05/08/2009
Tytuł: Modyfikacja SIWZ do przetargu na Budowę stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu ) i infrastrukturą techniczna w miejscowości Troszyn”- I ETAP
Ważny od: 13/07/2009 do: 17/07/2009
Tytuł: Przetarg na Rozbudowę Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo Gm. Troszyn
Ważny od: 01/07/2009 do: 22/07/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadania pn.” Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
Ważny od: 30/06/2009 do: 14/07/2009
Tytuł: Przetarg na budowę stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza( do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn- Etap I
Ważny od: 25/06/2009 do: 17/07/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 10/06/2009 do: 24/06/2009
Tytuł: Przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko-Orlik 2012
Ważny od: 15/05/2009 do: 05/06/2009
Tytuł: Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do realizacji na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 17/03/2009 do: 26/03/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 04/03/2009 do: 18/03/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na zadanie p.n. ” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do realizacji na terenie Gminy Troszyn ”
Ważny od: 23/02/2009 do: 27/03/2009
Tytuł: Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ dot zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do realizacji na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 19/02/2009 do: 27/02/2009
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do realizacji na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 18/02/2009 do: 27/02/2009
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ważny od: 12/02/2009 do: 26/02/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 02/02/2009 do: 10/02/2009
Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na podwieszenie przewodu oświetleniowego n.n 0,4kV typu AsXSn 2x25 mm2 na słupach istniejącej linii napowietrznej n.n.0,4kV, zasilającego oświetlenie w miejscowości Troszyn przy ul. Polnej, Leśnej, Jodłowej i Sosnowej.
Ważny od: 08/01/2009 do: 15/01/2009
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont stacji uzdatniania wody - Etap I
Ważny od: 15/12/2008 do: 29/12/2008
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 01/12/2008 do: 15/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Żyźniewo dlug.0,85 km
Ważny od: 24/11/2008 do: 08/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Żyźniewo Kol.
Ważny od: 24/11/2008 do: 08/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ważny od: 17/11/2008 do: 01/12/2008
Tytuł: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 14/11/2008 do: 28/11/2008
Tytuł: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 13/11/2008 do: 27/11/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej dla wsi Zapieczne
Ważny od: 06/11/2008 do: 20/11/2008
Tytuł: Odpowiedzi na pytania do przetargu na Remont stacji uzdatniania wody - Etap I
Ważny od: 04/11/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Modyfikacja do SIWZ na Modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Żyźniewo Kol
Ważny od: 30/10/2008 do: 13/11/2008
Tytuł: Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do przetargu na Remont stacji uzdatniania wody Etap I
Ważny od: 29/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Odpowiedź na pytania dot. SIWZ do przetargu na Remont stacji uzdatniania wody Etap I
Ważny od: 29/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 28/10/2008 do: 11/11/2008
Tytuł: ZMIANA do ogłoszenia o przetargu na Remont stacji uzdatniania wody- Etap I
Ważny od: 24/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: ZMIANA w SIWZ do przetargu na Remont stacji uzdatniania wody- Etap I
Ważny od: 24/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Modyfikacja do SIWZ na Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Żyźniewo dług.0,85 km
Ważny od: 22/10/2008 do: 13/11/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Remont stacji uzdatniania wody – Etap I
Ważny od: 22/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Remont stacji uzdatniania wody – Etap I
Ważny od: 22/10/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Modyfikacja do SIWZ na Modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Żyźniewo Kol.
Ważny od: 22/10/2008 do: 13/11/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Żyźniewo Kol
Ważny od: 21/10/2008 do: 13/11/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi transportu rolnego w miejsc. Żyźniewo dług. 0,85km
Ważny od: 20/10/2008 do: 13/11/2008
Tytuł: Zmiana do ogłoszenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zapieczne
Ważny od: 16/10/2008 do: 24/10/2008
Tytuł: Zmiana do SIWZ na : Budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zapieczne
Ważny od: 16/10/2008 do: 24/10/2008
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn
Ważny od: 15/10/2008 do: 29/10/2008
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E o udzieleniu zamówienia na zakup używanego średniego samochodu
Ważny od: 14/10/2008 do: 28/10/2008
Tytuł: Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie zadania: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych”
Ważny od: 09/10/2008 do: 15/10/2008
Tytuł: Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie zadania: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych”.
Ważny od: 08/10/2008 do: 15/10/2008
Tytuł: Przetarg na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ważny od: 03/10/2008 do: 17/10/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony ”Budowa sieci wodociągowej dla wsi Zapieczne”
Ważny od: 02/10/2008 do: 23/10/2008
Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ważny od: 23/09/2008 do: 07/10/2008
Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ważny od: 10/09/2008 do: 24/09/2008
Tytuł: dot. zapisów SIWZ w postęowaniu na „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych”
Ważny od: 02/09/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: dot. zapisów SIWZ w postępowaniu na „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych”
Ważny od: 01/09/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: Przetarg na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ważny od: 29/08/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: Przetarg na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Ważny od: 29/08/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ważny od: 28/08/2008 do: 05/09/2008
Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ważny od: 28/08/2008 do: 05/09/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 21/08/2008 do: 04/09/2008
Tytuł: Przetarg na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Ważny od: 20/08/2008 do: 03/09/2008
Tytuł: przetarg na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
Ważny od: 20/08/2008 do: 03/09/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania remontu stacji uzdatniania wody – Etap I
Ważny od: 21/07/2008 do: 01/08/2008
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Ważny od: 07/07/2008 do: 21/07/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony ZAkładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na „Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania remontu stacji uzdatniania wody – Etap I i Etap II”
Ważny od: 19/06/2008 do: 03/07/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy.
Ważny od: 24/04/2008 do: 17/05/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 13/03/2008 do: 27/03/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska do gry w piłkę nożna o nawierzchni z trawy naturalnej”
Ważny od: 14/02/2008 do: 07/03/2008
Tytuł: Dostawa oleju napędowego
Ważny od: 15/01/2008 do: 24/01/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 18/09/2007 do: 02/10/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 18/09/2007 do: 02/10/2007
Tytuł: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 11/09/2007 do: 25/09/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony na zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Troszynie
Ważny od: 29/08/2007 do: 07/09/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi Zamość – Drwęcz dług. 0,4 km
Ważny od: 24/08/2007 do: 17/09/2007
Tytuł: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 23/08/2007 do: 07/09/2007
Tytuł: ZAproszenie do składania ofert
Ważny od: 03/08/2007 do: 20/08/2007
Tytuł: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 03/08/2007 do: 20/08/2007
Tytuł: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 02/08/2007 do: 16/08/2007
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Ważny od: 01/08/2007 do: 15/08/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Ważny od: 20/07/2007 do: 03/08/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 16/07/2007 do: 30/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 16/07/2007 do: 30/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na prace projektowe
Ważny od: 16/07/2007 do: 30/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 11/07/2007 do: 25/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 11/07/2007 do: 25/07/2007
Tytuł: Przetarg na przebudowę drogi gminnej Troszyn – Janochy dług. 2,81 km
Ważny od: 22/06/2007 do: 03/07/2007
Tytuł: Przetarg na przebudowę drogi gminnej Mieczki Ziemaki – Zawady dług. 2,56 km
Ważny od: 22/06/2007 do: 03/07/2007
Tytuł: Przetarg na przebudowę drogi transportu rolnego w miejsc. Budne dług. 0,7 km
Ważny od: 22/06/2007 do: 03/07/2007
Tytuł: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejsc. Kurpie Szlacheckie dług. 0,4 km
Ważny od: 22/06/2007 do: 07/07/2007
Tytuł: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejsc. Choromany dług. 0,2 km
Ważny od: 22/06/2007 do: 11/07/2007
Tytuł: Przetarg na Konserwacje oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn
Ważny od: 04/01/2007 do: 31/01/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 27/09/2006 do: 04/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Ważny od: 19/09/2006 do: 03/10/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Troszyn o dł. 1,77km
Ważny od: 19/09/2006 do: 20/10/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Troszyn o dł. 0,77 km
Ważny od: 12/09/2006 do: 13/10/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego rok prod. 2006
Ważny od: 31/08/2006 do: 15/09/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łątczyn, Dzbenin, Puchały gm. Troszyn
Ważny od: 21/08/2006 do: 21/09/2006
Tytuł: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pt. Budowa stadionu sportowego w Troszynie
Ważny od: 09/08/2006 do: 23/08/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego w msc. Kleczkowo, dł. 0.62km
Ważny od: 12/07/2006 do: 11/08/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaplanowanie i urządzenie skwerku w centrum Troszyna
Ważny od: 12/06/2006 do: 26/06/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Budne Opęchowo, gm. Troszyn
Ważny od: 09/06/2006 do: 04/07/2006
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 25/04/2006 do: 26/05/2006
Tytuł: ZAplanowanie i urzązenie skwerka w Troszynie
Ważny od: 10/03/2006 do: 05/05/2006
Tytuł: przetarg nieograniczony na remont Szkoły Podstawowej w Łątczynie
Ważny od: 11/10/2005 do: 04/11/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Trzaski długość 0,49 km
Ważny od: 23/09/2005 do: 11/10/2005
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 16/09/2005 do: 20/10/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego Milewo Tosie - Mieczki Abramy dług. 1,27km
Ważny od: 18/08/2005 do: 02/09/2005
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 16/08/2005 do: 02/09/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Chrzczony, Chrostowo, Sawały, Rostki, Wysocarz
Ważny od: 28/07/2005 do: 08/09/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Radgoszcz - Kamionowo"
Ważny od: 10/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi transportu rolnego od drogi pow. (Kleczkowo - Piski) - Mieczki Poziemaki"
Ważny od: 10/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi transportu rolnego Janochy - Grucele"
Ważny od: 10/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na remont oczyszczalni ścieków w Troszynie
Ważny od: 21/06/2004 do: 21/07/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na termomodernizacjęszkoły w Troszynie
Ważny od: 13/04/2004 do: 28/04/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na remont oczyszczalni ścieków w Troszynie
Ważny od: 05/04/2004 do: 04/05/2004
Tytuł: przetarg nieograniczony
Ważny od: 27/02/2004 do: 29/02/2004
Tytuł: przetarg nieograniczony
Ważny od: 27/01/2004 do: 10/02/2004
Tytuł: sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 04/11/2003 do: 25/11/2003
Tytuł: Modernizacja oczyszczalni .ścieków w Troszynie
Ważny od: 29/07/2003 do: 28/08/2003
  ostatnia modyfikacja: 22 Sierpień 2019 - 16:02
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna