Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81890
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
  XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. środa , 10/09/2014
 
  O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Troszyn. 5. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2014 – 2024, • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2013 – 2014 Powiatowi Ostrołęckiemu, • w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Milewo Wielkie – Sawały - /droga powiatowa Zamość – Gostery /- Żmijewek - / droga powiatowa Zamość – Gostery/” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, • w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013), • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego przez Gminę Troszyn z Województwem Mazowieckim pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Wolne wnioski i informacje. Z poważaniem: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna