Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81827
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
  V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie wtorek , 24/03/2015
 
   O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2015 – 2025, • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, • w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych w gminie Troszyn, • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łątczynie, • w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Łątczynie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2, • w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2 ze szkołą Filialną w Łątczynie. • w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Troszyn, • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, • w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn, • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014-2020, • w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn na lata 2014-2020. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne wnioski i informacje. Z poważaniem: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE Edmund Zygmunt Szabłowski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna