Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81895
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie czwartek , 17/09/2015
 
  Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2015 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2015 – 2025, • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, • w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, • w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn”, • w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Troszyn, • w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, • w sprawie ustalenia regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn, • w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej, 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne wnioski i informacje.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna