Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81868
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. wtorek , 01/12/2015
 
  O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn, • w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Troszyn do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację powyższego projektu, • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2016 rok, • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne wnioski i informacje. Z poważaniem: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE Edmund Zygmunt Szabłowski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna