Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81816
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
  XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. poniedziałek, 24/10/2016
 
  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE ___________________________________________________________________ O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2016 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych. 5. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Troszyn za rok szkolny 2015/2016 zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty. 6. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2016- 2026; • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016; • w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r. • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawę dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu, • w sprawie stawek podatku od środków transportowych, • w sprawie stawek od nieruchomości, • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Troszyn, • w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie; • w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Troszyn; • w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Troszyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Wolne wnioski i informacje.
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna