Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81875
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy piątek , 27/07/2007
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_______________________________________________________________________
                

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 3 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie
VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2007r na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łączyn, Dzbenin, Puchały Gmina Troszyn.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w 2007 roku na przebudowę drogi gminnej Mieczki Ziemski – Zawady długości 2,56 km. 
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w 2007 roku na przebudowę drogi gminnej Troszyn – Janochy długości 2,81 km. 
• w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
• w sprawie realizacji programu kanalizacji indywidualnej w gminie Troszyn.
• w sprawie włączenia sołectwa Puchały do sołectwa Dzbenin.
• w sprawie włączenia sołectwa Kurpie Dworskie do sołectwa Kurpie Szlacheckie.
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw utworzonych w gminie Troszyn
• w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr II/3/02 Rady Gminy                    w Troszynie w sprawie Statutu Gminy Troszyn
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna