Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81819
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Roczny Program Wspolpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami - PROJEKT wtorek , 20/11/2007
 
  

   Uchwała Nr ………..                                                       PROJEKT
  Rady Gminy w Troszynie
  z dnia … grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z Nr 96, poz.873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

   § 1.

Uchwala się Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) realizowany na terenie gminy Troszyn w 2008 roku stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


   § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


   § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku.

Załącznik do uchwały dostępny na stronie:

http://www.troszyn.asi.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=170&pageid=1217&ids=2

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna