Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81864
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie wtorek , 04/12/2007
 
  

                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2007 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie
VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2008 rok.
• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok
• w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie.
• zmieniająca uchwałę Nr XXIX /137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
• w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2008 rok
• w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami.
• w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
• w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Troszyn o obowiązku lustracyjnym.
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy w Troszynie z dnia 3 sierpnia 2007r w prawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w 2007 roku na przebudowę drogi gminnej Troszyn – Janochy długości 2,81km.
• w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.

                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                   CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna