Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81828
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie wtorek , 18/03/2008
 
  

                                    O B W I E S Z C Z E N I E

       Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie
X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2007.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy za 2007 rok.
6. Podjęcie uchwał:
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
• w sprawie przystąpienia gminy Troszyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zaścianek Mazowsza”, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
• w sprawie ustalenia korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina.
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość.
• w sprawie ustalenia taryf dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Troszyn.
• w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.


                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                                            CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna