Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81896
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. poniedziałek, 19/05/2008
 
  

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008 roku na budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn.
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zapieczne Gmina Troszyn.
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008 roku na remont  stacji uzdatniania wody – Etap I.
• w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
• w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008 – 2013.
• w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie projektu systemowego w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
• w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Troszyn na lata 2008-2015.
• w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kleczkowo na lata 2008-2015.
• w sprawie odwołania Skarbnika Gminy (w związku z odejściem na emeryturę)
• w sprawie powołania Skarbnika Gminy
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.


                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                     CZESŁAW BRZEZIŃSKI


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna