Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81812
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie piątek , 31/10/2008
 
  

                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Troszyn na lata 2007-2013
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/80/08 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2008r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008r na budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn.
• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2009 rok.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
• w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Troszyn na lata 2007 – 2013.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                                      CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna