Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81862
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Spotkanie informacyjno-diagnostyczne dot. programu LEADER w PROW 2007-2013 środa , 26/11/2008
 
  

Troszyn, 26.11.2008r.


                                         ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie w sprawie dofinansowania
ze środków europejskich na działania:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
3. Odnowa i rozwój wsi
oraz na inne działania, które wpisują się w realizację celów osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a więc przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zwiększenia zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze wiejskim, a ich wartość pozwala na to, aby je zakwalifikować do tzw. „małych projektów”.
Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2008r o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie i jest skierowane do osób
i podmiotów, które chcą wnioskować o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionych działań w latach 2009-2013.
Osoby zainteresowane składaniem wniosków, które nie mogą przybyć
na spotkanie proszę o kontakt z koordynatorem gminnym Panią Agnieszką Załęską, Urząd Gminy w Troszynie, pokój nr 15, tel. (0-29) 7671053.

                                                                    Z poważaniem

                                                                WÓJT GMINY TROSZYN
                                                                     Edwin Mierzejewski
 

                                           OPIS DZIAŁAŃ

I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej
i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 Kto może wnioskować?
Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

 Kwota dofinansowania
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji – maksymalnie 50%. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.

II. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 Na co można otrzymać dofinansowanie?
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 Kto może wnioskować?
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i majce obrót nieprzekraczający równowartości w z 2 mln euro.


 Kwota dofinansowania
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji – maksymalnie 50%.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
100 000 zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
300.000zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeli-czeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

III. Odnowa i rozwój wsi

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzic-twa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2)  kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3)  budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycz-nych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4)  zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5)  odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budyn-ków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6)  kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

 Kto może wnioskować?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal-ności pożytku publicznego i wolontariacie).

 Wartość dofinansowania

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 75%. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500000zł w okresie realizacji Programu. Minimalna wartość dofinan-owania to 25 000zł.


IV. „Małe projekty”

Wnioski te mogą dotyczyć projektów, które niekwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej. Projekty muszą mieć wartość od 4 500 do 100 000zł. Maksymalna wartość dofinansowania to 25 000zł, ale nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Małe projekty mogą dotyczyć:
a. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
b. promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej
i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
c. rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmoder-nizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania
i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru;
d. inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
e. organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
f. zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,
g. zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej;
h. renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; 
i. odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
j. zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
k. inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej
l. budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
m. zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

Dopuszczeni wnioskodawcy:
 osoby fizyczne zameldowane na stałe lub posiadające siedzibę na obszarze gminy Troszyn, Goworowo i Czerwin, lub osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą na tym terenie,
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna