Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81824
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie poniedziałek, 20/04/2009
 
  

                   PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
______________________________________________________________________________
              


                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2009 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Zapoznanie z wynikami kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Ostrołęce.
5. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 14/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 marca 2009r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Troszynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2008r.
6. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 15/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 marca 2009r w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Troszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r.
7. Podjęcie uchwał:
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Miastu Ostrołęka na zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania z zakresu drogownictwa pod nazwą „Przebudowę drogi powiatowej Łątczyn – Troszyn wraz z budową chodników w msc. Troszyn i ciągiem pieszo-rowerowym w msc. Łątczyn”
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Troszyn na lata 2007-2013
• w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.


                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                           CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna