Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81835
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami. środa , 16/12/2009
 
  

Projekt

Uchwała Nr ………
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z Nr 96, poz.873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) realizowany na terenie gminy Troszyn w 2010 roku stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2010 roku.

              Załącznik
  do Uchwały Nr ………….
  Rady Gminy w Troszynie
  z dnia 30 grudnia 2009r


Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego          i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
realizowany na terenie gminy Troszyn w 2010 roku.


WSTĘP

Gmina posiada ustawowy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców. Sukces systemu demokratycznego opiera się na wyzwalaniu własnej                   i zorganizowanej oddolnie aktywności mieszkańców.
Jedną z najpopularniejszych form takiej aktywności jest działalność organizacji pozarządowych. Stanowią one znakomita bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Na terenie gminy funkcjonują podmioty nie  zaliczane do sektora finansów publicznych. Stanowią one potencjał, który powinien być właściwie wykorzystany.
Gmina w swoich działaniach winna wspierać organizacje pozarządowe,  efektem czego może być rozwiązywanie konkretnych problemów, wzrost odpowiedzialności społecznej, wzmocnienie więzi społecznych                           i obywatelskiego poczucia, że oto wspólną działalnością naprawdę można poprawić sytuację swoją i ludzi posiadających podobne problemy i potrzeby.


ROZDZIAŁ I

Organy i jednostki realizujące program współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Rada Gminy – wytyczanie polityki społecznej i finansowej gminy w zakresie podejmowania decyzji o priorytetach działalności w sferze współpracy                 z podmiotami nie  zaliczonymi do sektora finansów publicznych oraz uchwalanie środków na te zadania w budżecie gminy,
2. Wójt Gminy – w zakresie dysponowania środkami w ramach budżetu                    i zatwierdzania wielkości współfinansowania oraz rozliczeń z przyznanych dotacji,
3. Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
ROZDZIAŁ II

Formy współpracy.

Współpraca będzie realizowana z wykorzystaniem poniższych form:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, to jest powierzanie wykonania zadań
     na zasadach określonych w ustawie wraz z udzielaniem dotacji na ich 
     finansowanie lub wspieranie realizacji zadań wraz z udzielaniem dotacji na
     dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałanie      
     w celu zharmonizowania tych kierunków.
3. Konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy     w dziedzinach związanych z działalnością statutową danej organizacji.      Organizacja zajmuje stanowisko w ciągu 14 dni od dnia doręczenia projektu.      Nie zajęcie stanowiska w określonym wyżej terminie nie wstrzymuje     skierowania projektu pod obrady Rady Gminy, jak również podpisania go     przez Wójta Gminy. Stanowisko przekazane z uchybieniem 14 dniowego      terminu nie jest rozważane.
4. Tworzenie, w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjno
     doradczym.
5. Promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych, np. poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie społeczeństwa o udziale organizacji pozarządowych w pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych; wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności lokalnych (udostępnianie nieodpłatne sali, sprzętu, umieszczanie informacji na stronach internetowych urzędu), pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ III

Kierunki działań do realizacji w 2010 roku.

1. Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć    artystycznych realizowanych na terenie gminy.
2. Organizacja działalności rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
1) wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – ferie zimowe
i letnie,
2) wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
3) wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich     imprezach sportowych,
4) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci                   i młodzieży.
3. Promocja Gminy:
1) propagowanie walorów turystycznych, krajoznawczych oraz tradycji    historycznych Gminy,
2) wspieranie działania na rzecz integracji społeczności lokalnej – organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
4. Pomoc społeczna:
1) wspieranie działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski,
2) wspieranie działania w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznych poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ IV

Warunki ubiegania się o dotację z budżetu Gminy.

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach tj:
1) z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy,
2) prawo ubiegania się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
3) postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
4) podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania         z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
5) wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy         o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 264, poz.2207),
6) podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy w Troszynie,
7) publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt Gminy lub wyznaczona przez niego komisja,
8) zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i udzielenia dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
9) podmioty, które otrzymają dotację zobowiązane są do realizacji zadania z należytą starannością z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych,
10) w imieniu Wójta Gminy kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych sprawują odpowiednie referaty              lub samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy poprzez:
a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie i umowie,
c) analizę i ocenę rozliczeń i sprawozdań przedkładanych przez podmioty, którym udzielono dotacji,
d) egzekwowanie od podmiotów, którym udzielono dotacji wyjaśnień oraz zwrotu środków niewykorzystanych                 lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 tej ustawy.
Program współpracy ma charakter obligatoryjny.
 Wobec powyższego koniecznym staje się podjęcie odpowiedniej uchwały w tej sprawie.


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna