Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81878
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Informacja o naborze wniosków przez LGD "Zaścianek Mazowsza" na małe projekty i odnowę wsi wtorek , 16/03/2010
 
  

 

                 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”    informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013 na Małe Projekty oraz Odnowę wsi

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 31-03-2010 r. do dnia 30-04-2010 r. do godz. 1600. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).
b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:
Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.
c) Wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - 1 536 141,60 zł;
 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty – 54 862,20 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatną doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna