Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81853
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie wtorek , 23/03/2010
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_________________________________________________________________________________________________________________
                


O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2010 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2009.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2010 roku z WFOŚiGW  w Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Troszynie.
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r Miastu Ostrołęka.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
• w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
• zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005 r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn
• regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn
• zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Troszyn na lata 2007-2013.
• w sprawie nieodpłatnego przekazania działek w miejscowości Troszyn i Zamość z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna