Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81846
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie. poniedziałek, 26/04/2010
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
__________________________________________________________________________________________________

                
O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2010 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie za 2009 rok.
5. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 50/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Troszynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2009 rok.
6. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 51/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Troszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwał:
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/188/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki – (dr. woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) dług. 6,85km w 2010 roku.
• w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
• w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
• w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Troszyn
• w sprawie zatwierdzenia zmiany  Planu Odnowy Miejscowości  Troszyn na lata           2008-2015
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn
• zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Troszyn na lata 2007-2013.
• w sprawie ustanowienia pamiątkowego odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Gminy Troszyn”
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.

                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                                     CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna