Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81880
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie środa , 16/03/2011
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_________________________________________________________________________________________________________________
                

O B W I E S Z C Z E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy za 2010 rok.
5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie za rok 2010
6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2010.
7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.
8. Podjęcie uchwał:
• w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2011 – 2023,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
• w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki dla gminy Troszyn na  lata 2011 – 2015,
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Troszyn na lata 2011 – 2015,
• w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Troszyn,
• zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Troszyn na lata 2007-2013,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
Z poważaniem:

                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
                                                 CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna