Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81855
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 Wybory sołtysów i rad sołeckich wtorek , 15/03/2011
 
  


ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.6.2011
WÓJTA GMINY TROSZYN
z dnia 15 marca 2011 r.


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Troszyn
w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich


Na podstawie § 20 Statutów Sołectw Gminy Troszyn zarządzam, co następuje:


§ 1.
Zwołuję w dniach od 28 marca 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r.  w sołectwach Gminy Troszyn zebrania wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

1.     Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
2.     Wybór komisji skrutacyjnej,
3.     Wybór sołtysa,
4.     Wybór rady sołeckiej,
5.     Wolne wnioski i zapytania.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                  Wójt Gminy Troszyn

                                                                                  Edwin Mierzejewski
 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna