Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81829
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie środa , 22/06/2011
 
  

                

O B W I E S Z C Z E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok,
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy,
7. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 142/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Troszynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok.
8. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
9. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 286/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Troszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2011 – 2023,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku Miastu Ostrołęka,
• w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Urząd Gminy,
• powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
• w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2011 r. Nr 72, poz. 2285.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
                                                                     Z poważaniem:

                                                                 WICEPRZEWODNICZĄCY 
                                                                Rady Gminy w Troszynie
                                                                   Andrzej Kraśniewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna