Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81889
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie poniedziałek, 21/11/2011
 
  

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY W TROSZYNIE
_______________________________________________________________________________________________________
                

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2011 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.
5. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych za 2010 rok.
6. Podjęcie uchwał:                                    
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2011 – 2023,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku,
• w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie,
• w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Centrum Kultury w Troszynie,
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie,
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie,
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn,
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.,
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.,
• określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,
• określająca wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych  i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym,
• określająca wzór deklaracji na podatek leśny i wzór informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych  i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,
• w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia
1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy ze zmianami
• w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy Troszyn pn. Zespół Obsługi  Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
Z poważaniem:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE
CZESŁAW BRZEZIŃSKI

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna