Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81883
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie poniedziałek, 22/10/2012
 
   O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 5. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 6. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2012 – 2023, • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, • w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 r., • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2012 roku, • zmieniająca uchwałę Nr XII/117/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-2014 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, • w sprawie podziału gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 7. Omówienie wspólnych inwestycji drogowych na terenie gminy Troszyn. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i informacje. Z poważaniem: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE CZESŁAW BRZEZIŃSKI Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami. 4. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 5. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 6. Podjęcie uchwał: • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2012 – 2023, • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, • w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 r., • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2012 roku, • zmieniająca uchwałę Nr XII/117/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-2014 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, • w sprawie podziału gminy Troszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 7. Omówienie wspólnych inwestycji drogowych na terenie gminy Troszyn. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i informacje. Z poważaniem: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W TROSZYNIE CZESŁAW BRZEZIŃSKI
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna