Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wiadomości: 81815
strona główna: 117720
    strona główna / wiadomości 
   Wiadomości
 
  
 XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Troszynie poniedziałek, 17/03/2014
 
  

                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2014 roku o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2013.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie za rok 2013

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2013.

6.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

7.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

8.        Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2014 – 2024,

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

·         w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku,

·         w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/230/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Zakładu Obsługi Rolnictwa,

·         w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

·         w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

·         w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

·         w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami II – Obszar D – likwidacja barier transportowych” w roku 2014,

·         w sprawie przyznania z budżetu Gminy Troszyn w 2014 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczkowie na roboty budowlane związane z remontem kościoła,

·         w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość,

·         w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Troszyn,

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 23 Sierpień 2019 - 15:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna